PÍLDOR@S de març 2024

 

  • Adequació i seguretat dels IBP en l’ús perllongat

  • Icosapent d’etil – Dislipèmia

  • Pautes curtes d’antibiòtics en el tractament de les infeccions més comunes en l’atenció primària

  • Valproat en dones amb capacitat de gestació

  • Via d’administració de midazolam d’elecció en un infant en estatus epilèptic

 

BUTLLETÍ D’INFORMACIÓ TERAPÈUTICA

El ojo de Markov

Adequació i seguretat dels IBP en l’ús perllongat

Els inhibidors de la bomba de protons (IBP) són fàrmacs segurs i eficaços. Omeprazole és el d’elecció per la seva eficiència. El problema apareix quan aquests fàrmacs es prenen més temps del que és necessari. Aquest butlletí ens recorda les indicacions a llarg termini ( > 8 setmanes) dels IBP: esòfag de Barret, ús crònic de medicaments gastrolesius amb risc de sagnat de moderat a dalt, esofagitis greu, antecedents d’úlcera gàstrica o duodenal sagnant, síndrome de Zollinger-Ellison i intent fallit de reducció o suspensió d’aquests fàrmacs per malaltia de reflux esofàgic. A més, revisa les interaccions, les recomanacions d’ús i l’abordatge de desprescripció dels IBP. Aquest grup de fàrmacs no està exempt d’efectes adversos: increment del risc de fractures, hipomagnesèmia, dèficit de ferro i vitamina B12, hipocalcèmia, risc d’infeccions entèriques o augment del risc de pneumònia adquirida en la comunitat, MRC i nefritis intersticial aguda. Els IBP s’han de prescriure a la menor dosi eficaç i durant el menor temps possible, i cal revaluar periòdicament la necessitat del tractament. És responsabilitat de tothom evitar-ne un ús inadequat i innecessari.

 

AVALUACIÓ DE MEDICAMENTS                                                                                                                                                

CADIME

Icosapent d’etil - Dislipèmia

El Centre Andalús de Documentació i Informació de Medicaments (CADIME) ha publicat aquest mes la fitxa d’avaluació de l’icosapent d’etil (IPE). Aquest està finançat (amb visat previ) i indicat per reduir el risc d’esdeveniments cardiovasculars (CV) en pacients adults tractats amb estatines, amb risc CV alt, amb triglicèrids elevats (>150 mg/dl) i malaltia CV diagnosticada. També està indicat per a pacients amb diabetis i almenys un altre factor de risc CV. Aquesta fitxa resumeix l’estudi RECUCE-IT , on IPE va reduir significativament el risc d’esdeveniments CV davant de placebo, amb certes limitacions metodològiques. Actualment no hi ha estudis comparatius respecte d’altres tractaments. A més de l’eficàcia, aquesta fitxa comenta altres aspectes com el cost, la seguretat i el seu lloc a la terapèutica. Conclou que la informació és insuficient per establir el paper d’IPE en el tractament de dislipèmia. Relacionat amb aquest tema, CADIME ha publicat també els algorismes de tractament d’hipertrigliceridèmia i hipercolesterolèmia, que poden servir de suport a la pràctica clínica.

 

PROA

PROA - CAIB

Pautes curtes d’antibiòtics en el tractament de les infeccions més comunes en l’atenció primària

Al desembre es va publicar la segona nota informativa del Programa d’Optimització de l’Ús d’Antibiòtics de la CAIB, que es pot consultar en el web del Servei de Salut. Una de les estratègies per evitar l’augment de resistències bacterianes és disminuir la durada dels tractaments antibiòtics, sempre de manera clínicament segura i recolzada per l’evidència científica. La nota revisa l’evidència científica sobre l’ús de pautes curtes per a infeccions respiratòries de vies altes (faringoamigdalitis, sinusitis i otitis mitjana aguda), de vies baixes (pneumònia adquirida en la comunitat i exacerbacions d’MPOC) i infeccions del tracte urinari (cistitis i pielonefritis). En la part final de la nota hi ha un quadre amb les recomanacions de tractament empíric per a les infeccions esmentades.

 

FARMACOVIGILÀNCIA

Essencial - AQuAS

Valproat en dones amb capacitat de gestació

El valproat té potencial teratogènic i per això no s’ha d’emprar en dones amb capacitat de gestació, tret que no hi hagi alternativa terapèutica. El tractament amb aquest fàrmac en aquesta població, sense l’adhesió a un programa de prevenció de l’embaràs, es considera una pràctica clínica de poc valor. Es comenta l’evidència, abast i efectes adversos relacionats amb aquesta pràctica clínica. L’11 % dels infants exposats durant la vida intrauterina presenten malformacions congènites i en un 30-40 % dels casos tenen trastorns del neurodesenvolupament. L’exposició es relaciona amb trastorns de l’espectre autista o trastorn de dèficits d’atenció i d’hiperactivitat. Aquesta recomanació s’ha actualitzat arran de la nota de l’AEMPS publicada al gener en referència a la presa de valproat en homes.

 

PEDIATRIA

PREEVID

Via d’administració de midazolam d’elecció en un infant en estatus epilèptic

El banc de preguntes PREEVID respon la pregunta següent: «en l’abordatge d’una convulsió activa en un pacient pediàtric, en absència d’accés venós, hi ha diferències significatives quant a l’administració de midazolam oral transmucós en lloc de midazolam nasal transmucós? ». Després de revisar la guia de pràctica clínica canadenca, la guia NICE, UpToDate, Dynamed i els protocols de l’Associació Espanyola de Pediatria sobre estatus epilèptic conclou que en aquest tipus de pacients sembla ser d’elecció la via intramuscular, havent-hi les alternatives bucal o intranasal. Tot i això, cal tenir en compte que aquesta via estaria limitada a personal sanitari i que hi ha evidència indirecta de publicació recent que sembla trobar avantatges en l’administració, fora de centres sanitaris, de la forma intranasal del midazolam (0,2 mg/kg, màx. 10 mg, dividint les dosis entre les dues fosses nasals).

 

 

 

 

Les PÍLDOR@S informatives són butlletins elaborats per la Comissió d'ús Racional del Medicament (CURM) de l'Àrea de Salut Eivissa-Formentera

La informació d’aquest lloc web està dirigida exclusivament a professionals de la salut. Si té o sospita d’un problema de salut, consulti amb el seu metge.

© elComprimido 2024 | Servei de Salut de les Illes Balears