Farmacovigilància

Informació d'interès sobre aspectes relacionats amb la seguretat dels medicaments

Què és la farmacovigilància?
La farmacovigilància es defineix al Reial decret legislatiu 1/2015, de 24 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la llei de garanties i ús racional dels medicaments i productes sanitaris, com l'activitat de salut pública que té per objectiu la identificació, quantificació, avaluació i prevenció dels riscos de l'ús dels medicaments una vegada comercialitzatsEl Reial Decret 577/2013, regula la farmacovigilància de medicaments d'ús humà, i en tots dos textos es recull l'obligatorietat de notificar sospites de reaccions adverses dels medicaments autoritzats per part dels professionals sanitaris.
Què és una reacció adversa a un medicament?
Quines reaccions adverses s'han de notificar?
Com notificar una reacció adversa a un medicament?
Informació sobre notificacions de RAM en el Servei de Salut de les Illes Balears

Notes informatives de seguretat

Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS)

Les Notes informatives de seguretat de l'AEMPS recullen les alertes oficials de farmacovigilància. A més de les Notes informatives de seguretat, també resulten d'interès les Cartes de seguretat dels laboratoris als professionals sanitarisSón comunicacions que es realitzen a iniciativa de les autoritats sanitàries o bé a iniciativa del mateix titular de l'autorització de comercialització, però el contingut ha de ser acordat entre el titular i l'AEMPS.

Agència Europea de Medicaments (EMA)

A la pàgina de l'EMA podem accedir a les notes de seguretat més recents en l’apartat de Referral Procedures i accedint a l’enllaç referrals.
A més, el PRAC (Pharmacovigilance Risk Assessment Committee) publica mensualment les seves recomanacions sobre senyals de seguretat (safety signals) per actualitzar el text de les fitxes tècniques.

Food and Drug Administration (FDA)

En l'apartat Drug Safety Communications es pot accedir a totes les alertes publicades en la Food and Drug Administration (FDA). En principi per ordre cronològic, però també es pot fer la cerca per fàrmac. Des de juliol 2011 la FDA també publica les alertes en castellà.

Butlletins de farmacovigilància

Aquests són alguns dels butlletins recopilats i que han estat emesos per organismes que han publicat almenys un número al llarg de l'any 2018.

Butlletí de Farmacovigilància de Catalunya

Butlletí de Farmacovigilància de Catalunya. Es pot accedir a números disponibles des de l'any 2003.

Comunitat de Madrid | Butlletí RAM

Butlletí RAM. El contingut dels butlletins està disponible des de l'any 2000 i a més, els butlletins estan classificats per anys.

Butlletí Informatiu de Farmacovigilància de Navarra

Butlletí Informatiu de Farmacovigilància de Navarra. Publica un butlletí anual des de l'any 2010.
Boletines de farmacovigilancia

Osakidetza | Butlletí de Farmacovigilància.

Osakidetza. Butlletí de Farmacovigilància. Es pot accedir al contingut però no disposa de cercador ni d'índex de continguts de cada butlletí.Medicines and Healthcare products Regulatory Agency

La informació d’aquest lloc web està dirigida exclusivament a professionals de la salut. Si té o sospita d’un problema de salut, consulti amb el seu metge.

© elComprimido 2024 | Servei de Salut de les Illes Balears