PÍLDOR@S d'agost 2023

 

  • Titulars en l’alineació del tractament d’un pacient polimedicat

  • Nirsevimab i immunització contra el virus respiratori sincicial: aspectes pràctics

  • Medicaments i lactància: LactMed®

  • Valproat: exposició paterna i risc d’alteracions del neurodesenvolupament en infants

  • Protocols d’infectologia pediàtrica

 

BLOGS

El Rincón de Sísifo

Titulars en l’alineació del tractament d’un pacient polimedicat

Tal com es comenta en aquesta entrada del blog, en el tractament dels pacients polimedicats hi ha medicaments que es repeteixen sovint: són els «fixos en l’alineació». Fins i tot apunta que són «aquells sense els quals, moltes vegades, la polimedicació no ho seria tal». Alerta sobre que en ocasions la prescripció no aporta valor i que no tenir-ho present pot provocar que la càrrega de tractament suportada pel pacient es faci perillosament inacceptable, de manera que cal estar atents a les seves necessitats actuals (no les pretèrites). Els onze fàrmacs d’aquesta «alineació» són al·lopurinol, furosemida, omega-3, vitamina D, àcid acetilsalicílic, benzodiazepines, metamizole, quetiapina, doxazosina, estatines i betahistina. En cada cas aborda breument aspectes sobre la necessitat o seguretat, amb comentaris i enllaços que poden ajudar a establir-ne el balanç de benefici-risc y les estratègies de desprescripci.

 

AVALUACIÓ DE MEDICAMENTS

MSC - AEP

Nirsevimab i immunització contra el virus respiratori sincicial: aspectes pràctics

Resum amb els aspectes pràctics de més interès per als professionals encarregats de prescriure nirsevimab, després que la Comissió de Salut Pública (Ministeri de Sanitat) hagi aprovat les Recomendaciones de utilización de nirsevimab frente al virus respiratorio sincitial (VRS) para la temporada 2023-24. S’hi inclou la població infantil amb risc alt de malaltia greu pel VRS, i també els lactants sans de menys de sis mesos. Les comunitats autònomes poden introduir canvis en l’estratègia. Nirsevimab és un anticòs monoclonal humanitzat que persegueix el mateix objectiu de prevenció primària que els vaccins: bloca l’entrada del virus i ha mostrat que neutralitza tant el VRS-A com el VRS-B, amb més potència que el palivizumab. La durada de la protecció és igual o superior a cinc mesos. Es recomana una dosi intramuscular de 50 mg en lactants de pes inferior a 5 kg i de 100 mg si és igual o superior a 5 kg. S’ha d’administrar abans del començament de la temporada d’infecció pel VRS, o des del naixement durant la temporada. Es pot administrar al mateix temps que els vaccins. És eficaç per reduir les infeccions respiratòries pel VRS que necessiten atenció mèdica, les que requereixen hospitalització i les que són molt greus, i també les hospitalitzacions per malaltia respiratòria de qualsevol causa. En els estudis ha mostrat un perfil de seguretat favorable, i la reacció adversa més freqüent és l’erupció cutània (0,7 % dels casos). Per aclarir dubtes de les famílies, pot ser útil el document Nirsevimab: dudas, preguntas y respuestas.

 

ALTRES PÍLDORAS 

National Institutes Of Health

Medicaments i lactància: LactMed®

Aquesta base de dades nord-americana conté informació sobre medicaments i altres substàncies químiques a què poden estar exposades les mares lactants. Inclou informació sobre els nivells d’aquestes substàncies a la llet materna i a la sang infantil, i els possibles efectes adversos en els lactants. S’hi proporcionen alternatives terapèutiques a aquests medicaments, quan és procedent. Totes les dades deriven de la literatura científica i estan completament referenciades. Un panell de revisió per parells assegura la validesa científica i l’actualització de les dades. Recordam altres fonts de consulta sobre medicaments i lactància, com l’espanyola e-lactancia o la francesa Le CRAT.

 

FARMACOVIGILÀNCIA

AEMPS

Valproat: exposició paterna i risc d’alteracions del neurodesenvolupament en infants

L’AEMPS alerta sobre el possible augment del risc d’alteracions del neurodesenvolupament en infants els pares dels quals van ser tractats amb valproat en els tres mesos previs a la concepció, segons suggereixen els resultats preliminars d’un estudi. Atès que aquest presenta certes limitacions, s’ha sol·licitat informació addicional a les companyies farmacèutiques per avaluar i esmenar els errors detectats, amb la finalitat d’establir les conclusions finals i les recomanacions pertinents. De moment, es recomana informar els homes en tractament amb valproat que un estudi en marxa suggereix que emprar-lo en els tres mesos previs a la concepció pot exposar l’infant a un augment del risc de patir trastorns del neurodesenvolupament. També es valora la necessitat d’implementar mesures anticonceptives adequades.

 

PEDIATRIA - PROA

SEIP-AEP

Protocols d’infectologia pediàtrica

L’Associació Espanyola de Pediatria i la Societat Espanyola d’Infectologia Pediàtrica han publicat els Protocolos de infectología pediátrica de 2023. A més de dos capítols generals («Principios generales sobre el uso de antibióticos–PROA en pediatría» i «Resistencias bacterianas»), conté altres vint-i-cinc capítols —es poden descarregar de manera independent— que inclouen des de la faringoamigdalitis aguda, l’otitis, la sinusitis, la pneumònia, les infeccions urinàries i les de la pell fins a la meningitis o la miocarditis, passant per les malalties exantemàtiques víriques, les transmeses per paparres, les parasitosis, la tuberculosi, les hepatitis víriques o la febre (ja sigui d’origen desconegut o en tornar d’un viatge a l’estranger), entre altres temes. També aborda l’abordatge en pacients immunodeprimits. 

 

 

 

 

Les PÍLDOR@S informatives són butlletins elaborats per la Comissió d'ús Racional del Medicament (CURM) de l'Àrea de Salut Eivissa-Formentera.

La informació d’aquest lloc web està dirigida exclusivament a professionals de la salut. Si té o sospita d’un problema de salut, consulti amb el seu metge.

© elComprimido 2024 | Servei de Salut de les Illes Balears