PÍLDOR@S d'abril 2022

 

  • Càrrega anticolinèrgica: recomanacions

  • Nirmatrelvir/Ritonavir (Paxlovid®) utilització en la COVID-19

  • 5 Moments clau per a la utilització segura dels medicaments

  • Trastorns visuals associats a l'ús de fàrmacs

  • Melatonina i el seu efecte ansiolític-sedant en nens

 

BUTLLETÍ INFORMACIÓ TERAPÈUTICA                                  

CADIME

Càrrega anticolinèrgica: recomanacions

Butlletí que revisa la informació sobre la utilització de fàrmacs amb activitat anticolinèrgica en pacients d'edat avançada. Els seus efectes adversos són acumulatius, variables, dosi-dependents, molts es manifesten a llarg termini i entre ells es troben: major risc de caigudes, deteriorament de la funció física i cognitiva, i mortalitat. La càrrega anticolinèrgica (CA) es defineix com l'efecte acumulatiu de prendre un o més medicaments amb efectes anticolinèrgics. En el nostre medi disposem d'una eina gratuïta i de lliure accés, l'Anticholinergic Burden Calculator que permet conèixer la CA de cada pacient i identificar els fàrmacs sobre els quals es pot actuar per optimitzar el tractament. En persones d'edat avançada, es recomana evitar o minimitzar l’ús de fàrmacs anticolinèrgics i sobretot la seva administració concomitant; prescriure'ls per a una indicació clara i precisa, a dosis baixes, durant el menor temps possible i prioritzar els d'activitat baixa. Presenten recomanacions, eines, estratègies i opcions terapèutiques alternatives, que ajudin a reduir la càrrega anticolinèrgica, minimitzar els riscos associats i, en definitiva, millorar la seguretat dels pacients exposats.

 

AVALUACIÓ DE MEDICAMENTS

PORTAL DEL MEDICAMENTO SACYL

Nirmatrelvir/Ritonavir (Paxlovid®) utilització en la COVID-19

El Paxlovid és un antiviral oral per al tractament de la COVID-19 en adults que no requereixen oxigen suplementari i amb risc elevat de patir malaltia greu. Actualment, la seva disponibilitat és limitada i la priorització dels pacients candidats a aquest tractament es recull en el document elaborat per la comissió permanent de Farmàcia del Ministeri. L'eficàcia de nirmatrelvir/ritonavir (300/100 mg) es va avaluar en l'assaig clínic EPIC-HR enfront  de placebo en adults amb COVID-19 confirmada, no hospitalitzats, amb inici de símptomes ≤ 5 dies i factors de risc.  Es van excloure pacients vacunats o que havien passat la malaltia (el 51,2% d'ells va tenir serologia positiva per al SARS-CoV-2). La seva eficàcia en pacients amb serologia positiva va ser unes 10 vegades menor que en aquells amb serologia negativa. Abans de prescriure Paxlovid®, es recomana fer una valoració individual del benefici-risc del tractament (a causa de les incerteses sobre la seva efectivitat), possibles contraindicacions i interaccions amb altres fàrmacs o suplements que prengui el pacient per evitar toxicitats, en ocasions greus.

 

OTRAS PÍLDORAS                                                                                                                                   

SEGURIDAD DEL PACIENTE

5 Moments clau per a la utilització segura dels medicaments

El Ministeri de Sanitat juntament amb l'Institut de l'Ús Segur dels Medicaments ha publicat una sèrie de materials (cartells, tríptic i fullets) per a pacients i una guia per a professionals sanitaris, a promoure l'ús segur dels medicaments, a garantir que els pacients coneguin  els moments clau del procés de medicació i les preguntes fonamentals que han de fer sobre els seus medicaments els professionals que els atenen. Recomanen que aquests materials estiguin disponibles en centres de salut, hospitals i sociosanitaris perquè els professionals sanitaris ofereixin els pacients i/o cuidadors amb l'objectiu d'ajudar-los a formar part activa  del seu tractament i preguntar  qualsevol dubte sobre la seva medicació. Aconsellen aplicar-les prioritàriament en els següents grups de pacients: 1. d'alt risc (oncològics, amb disfunció renal o hepàtica, amb al·lèrgies a medicaments, amb medicaments  amb  risc d'interacció o en tractament amb medicaments d'alt reg - anticoagulants, insulines o opiacis), 2.  amb polifarmàcia i 3.  amb transicions assistencials.

 

FARMACOVIGILÀNCIA

PORTAL DEL MEDICAMENTO SACYL; SESCAM

Trastorns visuals associats a l'ús de fàrmacs

Alguns medicaments poden induir toxicitat ocular que pot provocar, des d'efectes adversos oculars que es poden revertir amb intervenció mèdica o quirúrgica, fins a una pèrdua irreversible de la visió. L'entrada elaborada al SACYL, resumeix un article publicat a la revista Australian Prescriber i inclou una taula amb els efectes adversos oculars greus o freqüents associats a l'ús de determinats fàrmacs d'administració oral i d'ús freqüent. El butlletí del SESCAM descriu els símptomes o malalties oculars ocasionades per certs medicaments agrupant-la en categories, que van des de l'ull sec i la conjuntivitis lleu fins a les més greus com glaucoma, cataractes, uveïtis, retinopaties i neuropaties òptiques.  L'abast i la gravetat de la toxicitat ocular sol estar relacionada amb la dosi, durada del tractament i la susceptibilitat individual del pacient. Per reduir el risc de la pèrdua visual recomanen realitzar revisions oculars periòdiques mentre durin els tractaments i extremar la vigilància en persones grans (ja que d'aquestes patologies està relacionada amb l'envelliment) i polimedicades. Recorden la importància de notificar totes les sospites d'esdeveniments adversos greus o desconeguts..

 

PEDIATRIA

SEPEAP

Melatonina i el seu efecte ansiolític-sedant en nens

L'ús de la melatonina com a ansiolític s'ha confirmat en adults. Tanmateix, el seu benefici en la població pediàtrica no està tan clar. Resumeixen els resultats d'una revisió sistemàtica sobre l'ús preoperatori de melatonina en nens, que va incloure 11 estudis amb alts nivells d'heterogeneïtat en l'administració de melatonina. Els resultats d'aquesta revisió van mostrar que l'evidència que recolza les propietats ansiolítiques de la melatonina en aquest entorn és contradictòria. La melatonina es va associar amb efectes sedants reduïts, excitació postoperatòria i millora del comportament, en comparació amb altres fàrmacs. No es van identificar esdeveniments adversos de seguretat associats significativament amb la melatonina, cosa que confirma el seu excel·lent perfil de seguretat. En conclusió, malgrat els potencials avantatges, amb l'evidència actual no es pot confirmar que la melatonina no és inferior als fàrmacs actuals.

 

 

 

Les PÍLDOR@S informatives són butlletins elaborats per la Comissió d'ús Racional del Medicament (CURM) de l'Àrea de Salut Eivissa-Formentera.

La informació d’aquest lloc web està dirigida exclusivament a professionals de la salut. Si té o sospita d’un problema de salut, consulti amb el seu metge.

© elComprimido 2024 | Servei de Salut de les Illes Balears