PÍLDOR@S de maig 2021

 

  • Abordatge terapèutic de la migranya. Què queda i què hi ha de nou en el maneig farmacològic de la migranya

  • Aspectes de seguretat dels AINE. Risc cardiovascular i renal-"Triple Whammy"

  • Aprofundint en l'eficàcia, seguretat i eficiència de semaglutida subcutània

  • Efecte d'alguns fàrmacs sobre el perfil lipídic

  • L’EMA aprova la vacuna Comirnaty en adolescents

 

 

BUTLLETÍ INFORMACIÓ TERAPÈUTICA

SESCAM-BIT Navarra

Abordatge terapèutic de la migranya

Què queda i què hi ha de nou en el maneig farmacològic de la migranya

El tractament de la migranya inclou mesures no farmacològiques, fàrmacs per al tractament agut i per a profilaxi. El tractament agut té com a objectiu eliminar o reduir la intensitat de la cefalea o altres símptomes i és més eficaç si s'inicia aviat. En crisis lleus-moderades estan indicats AINES i antiemètics quan s'associen nàusees i vòmits. En crisis moderades-greus, recomanen triptans. Per a evitar la cefalea per abús de fàrmacs, aconsellen limitar el tractament agut a menys de 10 o 15 dies al mes, segons el cas. Recomanen tractament profilàctic (ß-bloquejats de primera elecció, topiramat com alternativa) en pacients amb almenys 3 crisis/mes (o menys si afecten la seva qualitat de vida), amb escassa resposta o intolerància al tractament simptomàtic, aures prolongades o crisis epilèptiques durant l'atac de migranya o amb el risc d'abús de fàrmacs.

 

BUTLLETÍ INFORMACIÓ TERAPÈUTICA

INFAC-CEVIME

Aspectes de seguretat dels AINE. Risc cardiovascular i renal-"Triple Whammy"

Butlletí que actualitza la informació sobre seguretat dels AINE. Tots els AINE augmenten el risc d'úlcera i complicacions gastrointestinals (GI), fins i tot a dosis baixes. L’ibuprofè a dosis baixes i els inhibidors de la COX-2, són els de menor risc GI. En pacients amb alt risc GI és preferible utilitzar altres alternatives analgèsiques i si l'ús d'AINE fos necessari, aquest risc es pot minimitzar evitant la prescripció simultània de dos AINE, utilitzant els AINE a la menor dosi eficaç i durant el menor temps possible o prescrivint un IBP (només en els casos que estiguin indicats). L'ús de tots els AINE s'associa amb un augment d'esdeveniments adversos CV i s'han d'evitar si malaltia CV establerta o alt risc CV. També dupliquen el risc d'insuficiència renal aguda. Cal evitar la triple teràpia d'AINE amb IECA o ARA-II i diürètic, per l'augment del risc d'insuficiència renal aguda.

 

AVALUACIÓ DE MEDICAMENTS 

SESCAM

Aprofundint en l'eficàcia, seguretat i eficiència de semaglutida subcutània       

En aquest full d'avaluació, analitzen l'aportació terapèutica de la semaglutida subcutània d'administració setmanal. És un aGLP-1 que ha mostrat alta eficàcia hipoglucemiant (variable d'eficàcia intermèdia, percentatge de reducció de la HbA1c) en estudis comparatius. L'evidència sobre el seu potencial benefici cardiovascular és inconsistent i està subjecta a importants incerteses. No ha demostrat benefici per a reduir la mortalitat cardiovascular, fins i tot reduint-se els esdeveniments de la variable combinada (MACE). El seu perfil de seguretat va ser similar al d'uns altres aGLP-1, a excepció de les complicacions associades a retinopatia diabètica (risc de retinopaties greus, particularment en pacients insulinitzats i amb antecedents), a més d'una major incidència d'efectes adversos gastrointestinals. En el seu posicionament, han de tenir-se en compte circumstàncies individuals (objectius glucèmics, rellevància de la pèrdua de pes inicial, risc d'efectes adversos), el cost (molt superior al d'altres classes farmacològiques), i la incertesa sobre la seva seguretat a llarg termini. 

 

FARMACOVIGILÀNCIA

BUTLLETÍ DE FARMACOVIGILÀNCIA DE CATALUNYA

Efecte d'alguns fàrmacs sobre el perfil lipídic

Revisen els principals fàrmacs que poden modificar el perfil lipídic dels pacients i les possibles implicacions per a la pràctica clínica: fàrmacs antihipertensius i hipoglucemiants, hormones, immunosupressores, psicofàrmacs, antivirals... Els pacients amb dislipèmia prèvia i els d'alt risc cardiovascular tenen més risc de sofrir els seus efectes. No es coneixen les seves implicacions a llarg termini sobre la morbimortalitat cardiovascular. Recomanen avaluar la relació benefici-risc en cada pacient, identificar els fàrmacs que poden causar aquests canvis, monitorar el perfil lipídic durant el tractament i valorar canviar a un fàrmac alternatiu quan sigui necessari.

 

PEDIATRIA

CAV-AEP

L’EMA aprova la vacuna Comirnaty en adolescents

Recentment l'EMA ha aprovat recomanar l'ampliació de l'edat d'ús de la vacuna Comirnaty® a adolescents de 12 o més anys. Queda pendent l'aprovació formal de la Comissió Europea i que els canvis quedin reflectits en la fitxa tècnica. La 7a actualització de l'estratègia de vacunació espanyola  indica que, quan s'autoritzi la vacuna per a aquest grup d'edat, proposen vacunar de manera inicial a adolescents o preadolescents amb condicions de molt alt risc, en situació de dependència o resideixen o acudeixen a centres d'educació especial o centres tutelats. Expliquen també els resultats publicats de l'estudi de fase 3 realitzat amb la vacuna en participants de 12-15 anys i mostren els principals resultats de reactogenicitatimmunogenicitat y eficàcia vacunal.

 

 

 

 

Les PÍLDOR@S informatives són butlletins elaborats per la Comissió d'ús Racional del Medicament (CURM) de l'Àrea de Salut Eivissa-Formentera.

La informació d’aquest lloc web està dirigida exclusivament a professionals de la salut. Si té o sospita d’un problema de salut, consulti amb el seu metge.

© elComprimido 2024 | Servei de Salut de les Illes Balears