PÍLDOR@S de gener 2021

3r especial COVID-19

 

  • Abordatge del pacient amb COVID-19 a Atenció Primària

  • Vacuna Comirnaty® i vacuna Moderna®

  • Vacunes COVID-19: informe de farmacovigilància

  • Recomanacions per a utilitzar amb seguretat les vacunes enfront de la COVID-19

  • Estudi COLCORONA - Colchicina per a pacients amb COVID-19 no hospitalitzats

  • Vacuna enfront de COVID-19 i lactància materna

 

 

ALTRES PÍLDORAS

SemFYC

Abordatge del pacient amb COVID-19 a Atenció Primària (AP) 

Recomanacions per al maneig del pacient amb COVID-19. Recull informació actualitzada de les principals manifestacions clíniques, criteris associats amb gravetat i pronòstic, signes de pneumònia i el seu maneig en AP, criteris de derivació a urgències o d'ingrés i què fer després de l'alta d'urgències. Revisen també el tractament farmacològic. Inclou antitèrmics i analgèsics (AINE no contraindicats, recomanen paracetamol com a primera opció). Resumeix les indicacions de la dexametasona (pneumònia que requereix oxigenoteràpia), de l'antibioteràpia (no utilitzar de manera sistemàtica), dels broncodilatadors (preferentment en cartutx pressuritzat amb cambra espaiadora) i de la profilaxi antitrombòtica.

 

AVALUACIÓ DE MEDICAMENTS

Navarra

Vacuna Comirnaty® i vacuna Moderna®

Resum de la informació sobre eficàcia i seguretat dels assajos clínics duts a terme amb les vacunes d'ARNm per a prevenir la Covid-19 causada pel virus SARS-CoV-2: Cominarty i Moderna.

 

FARMACOVIGILÀNCIA

AEMPS

Vacunes COVID-19: informe de farmacovigilància

Aquest informe inclou dades dels esdeveniments adversos notificats a Espanya amb aquestes vacunes fins al 12/01/2021. Fins a aquesta data, es van vacunar 494.799 persones i es van rebre 374 notificacions d'esdeveniments adversos, sent els més freqüents: trastorns generals (febre, malestar), del sistema nerviós central (cefalea, marejos) i de l'aparell digestiu (nàusees, diarrea). Indiquen que no s'ha identificat cap reacció adversa desconeguda que pugui ser motiu de preocupació. L'informe incorpora a més respostes a preguntes freqüents sobre la seguretat d'aquestes vacunes. També inclouen informació sobre els possibles casos d'anafilaxis, enllaç a una taula per a ajudar a diferenciar una reacció al·lèrgica d'un quadre vasovagal i recomanacions per administrar la vacuna en subjectes amb antecedents d'al·lèrgies.

MSC-ISMP

Recomanacions per a utilitzar amb seguretat les vacunes enfront de la COVID-19

Per a aconseguir el seu màxim benefici i evitar errors en els punts de vacunació, l'ISMP ha emès recomanacions per a les institucions que organitzaran els programes de vacunació i als professionals que manejaran les vacunes, amb actuacions orientades a millorar la seguretat de la pràctica vacunal.

 

BLOG

PRIMUM NON NOCERE 2021

Estudi COLCORONA - Colchicina per a pacients amb COVID-19 no hospitalitzats

Analitzen els resultats previs a la publicació de l'estudi COLCORONA que avalua l'eficàcia de colchicina en la prevenció de complicacions (hospitalització i mortalitat) en malalts ambulatoris amb COVID-19. Van incloure pacients amb COVID-19 no hospitalitzats amb almenys un factor de risc de complicacions. Els resultats mostren que la colchicina podria reduir la necessitat d'hospitalització en un cas per 70 pacients tractats, no obstant això recomanen interpretar-los amb cautela i es qüestionen la validesa interna de l'estudi. Cal recordar que la colchicina és un fàrmac amb estret marge terapèutic i en sobredosi és molt tòxic.

AEMPS

Perquè el benefici/risc es mantingui recomanen seleccionar pacients amb risc alt d'hospitalitzar per COVID-19 greu. Conclouen que s'ha d'evitar el seu ús indiscriminat, ja que s'invertiria ràpidament el balanç beneficii/risc i és recomanable esperar a la publicació definitiva de l'estudi.

 

PEDIATRÍA

AEP

Vacuna enfront de COVID-19 i lactància materna

Revisen la informació disponible sobre l'ús de de vacunes enfront de la COVID-19 durant la lactància materna. El MSC refereix que no hi ha dades sobre els possibles efectes de la vacuna durant la lactància, encara que tenint en compte el tipus de vacunes actualment autoritzades (Comirnaty i Moderna) no es considera de risc per al lactant. Recomanen oferir la vacuna sense restriccions a dones lactants dels grups de risc següents: 1. Major exposició al virus (treballadores de la salut, residències i treballadores essencials). 2. Amb condicions mèdiques d'alt risc (major evidència en càncer, MRC, MPOC, problemes cardíacs, immunodepressió per trasplantament d'òrgan sòlid, IMC ≥30 kg/m², anèmia falciforme, diabetis mellitus tipus 2, malaltia hepàtica crònica greu, síndrome de Down (sobretot si >40 anys).

 

 

 

Les PÍLDOR@S informatives són butlletins elaborats per la Comissió d'ús Racional del Medicament (CURM) de l'Àrea de Salut Eivissa-Formentera.

La informació d’aquest lloc web està dirigida exclusivament a professionals de la salut. Si té o sospita d’un problema de salut, consulti amb el seu metge.

© elComprimido 2022 | Servei de Salut de les Illes Balears