PÍLDOR@S de setembre 2020 

 

  • Canvis de la GINA en el tractament de l'asma lleu: adequats per a tots els pacients?
    I tractament de manteniment de l'asma en adults: actualització

  • Reptes en la prescripció de medicaments: el sobretractament

  • Ivermectina com a potencial teràpia per a la COVID-19

  • Pèrdua d'audició induïda per fàrmacs

  • Pneumònia adquirida en la comunitat

 

BUTLLETÍ D'INFORMACIÓ TERAPÈUTICA

CEVIME i CADIME

Canvis de la GINA en el tractament de l'asma lleu: adequats per a tots els pacients?

Els canvis en el tractament de l'asma lleu recomanats per la GINA han generat debat i controvèrsia. En adults i adolescents recomana: en l'esglaó 1, combinació de corticoides inhalats + formoterol (CI-FOR) a demanda en lloc de beta-agonistes de curta durada (SABA) a demanda i en l'esglaó 2, CI-FOR a demanda o ús diari de corticoides inhalats (CI). En nins introdueix "una altra opció de tractament", dosis baixes de CI amb cada presa de SABA. Aquest butlletí resumeix les evidències en les quals s'han basat per a fer aquestes recomanacions i valora els aspectes més controvertits. Conclouen que encara que pot haver-hi pacients que es beneficiïn del CI-FOR a demanda, es necessiten més estudis abans de generalitzar la seva recomanació. Consideren que el maneig de l'asma lleu no ha de focalitzar-se en el tractament a demanda i indiquen que si hi ha bon control i bona adherència al tractament diari amb CI, s'ha de continuar igual.

Tractament de manteniment de l'asma en adults: actualització

Resum de les recomanacions de diagnòstic, classificació i tractament de l'asma en adults recollides en les guies GINA i GEMMA de 2020. Inclou les recomanacions de la GEMMA 2020 amb sis esglaons terapèutics: 1) intermitent, SABA a demanda i si mal control usar CI-FOR a demanda; 2) persistent lleu, CI a dosi baixa; 3) persistent moderada, afegir LABA al tractament; 4) persistent moderada, dosi mitjana de CI; 5) persistent greu, dosi alta de CI i, 6) persistent greu, afegir un fàrmac biològic.

 

BUTLLETÍ D'INFORMACIÓ TERAPÈUTICA

BIT-CATSALUT

Reptes en la prescripció de medicaments: el sobretractament

Aquest butlletí reflexiona sobre els diferents reptes en la prescripció que condueixen a un sobretractament, posant de manifest les conseqüències sobre la salut de la població com l'increment de problemes de salut, d'ingressos hospitalaris o de la mortalitat. Proposen maneres de revertir aquestes situacions, ja que estratègies com la desprescripció i els principis per a una prescripció prudent poden contribuir a reduir el sobretractament, millorant el balanç beneficii/risc i disminuint la càrrega terapèutica. 

 

AVALUACIÓ DE MEDICAMENTS

NAVARRA

Ivermectina com a potencial teràpia per a la COVID-19

Recentment la ivermectina, un antiparasitari, ha despertat interès per la seva possible utilitat per a la COVID-19. En aquest document revisen l'evidència disponible i adverteixen de la necessitat de tenir prudència, ja que actualment no hi ha proves de la seva possible eficàcia per a profilaxi o tractament de la COVID-19. Les hipòtesis s'han generat arran d'un estudi "in vitro", en el qual s'usava el fàrmac a concentracions molt més grans de les quals s'obtenen per via oral. Indiquen que hi ha assajos clínics en marxa que podran aportar més informació. Conclouen que no s'hauria d'usar ivermectina per a la COVID-19 fora d'un assaig clínic. 

 

FARMACOVIGILÀNCIA

BUTLLETÍ DE FARMACOVIGILÀNCIA DE CATALUNYA

Pèrdua d'audició induïda per fàrmacs

El butlletí revisa els fàrmacs implicats en la pèrdua auditiva per ototoxicitat. Inclouen antiinfecciosos (aminoglucòsids), antineoplàstics (cisplatí), diürètics de nansa (furosemida), macròlids i salicilats, entre altres. Amb la finalitat de limitar aquest risc, es recomana realitzar una anamnesi acurada per a identificar els susceptibles i evitar retards en el diagnòstic. La sospita de pèrdua auditiva causada per un fàrmac pot requerir suspendre el tractament i és important la seva notificació al Centre de Farmacovigilància.

 

PEDIATRIA

AEPap

Pneumònia adquirida en la comunitat

En aquest document es revisen el diagnòstic i tractament de nins i adolescents amb pneumònia. En nens 5 anys, si se sospita S. pneumoniae, amoxicil·lina continua sent d'elecció. En nens de qualsevol edat, sense malaltia de base i ben vacunats enfront d'H. influenzae b, no està justificat associar àcid clavulànic a l'amoxicil·lina (les resistències de S. pneumoniae no es deuen a la producció de betalactamases).

 

 

 

Les PÍLDOR@S informatives són butlletins elaborats per la Comissió d'ús Racional del Medicament (CURM) de l'Àrea de Salut Eivissa-Formentera.

La informació d’aquest lloc web està dirigida exclusivament a professionals de la salut. Si té o sospita d’un problema de salut, consulti amb el seu metge.

© elComprimido 2023 | Servei de Salut de les Illes Balears