PÍLDOR@S de maig 2020 

 

  • Medicaments relacionats amb caigudes
  • Farmacoteràpia en pacients amb alteració de la funció renal (1a part)
  • Farmacoteràpia en pacients amb alteració de la funció renal (2a part)
  • Nota informativa sobre el maneig de la teràpia hormonal de la menopausa i el tractament anticonceptiu en la
    COVID-19
  • Montelukast i problemes de seguretat: trastorns neuropsiquiàtrics
  • Infeccions gastrointestinals en pediatria

 

BUTLLETÍ D'INFORMACIÓ TERAPÈUTICA

CEVIME

Medicaments relacionats amb caigudes

Aquest butlletí revisa els  medicaments relacionats amb les caigudes en persones majors i les mesures que es poden prendre per a reduir-les a través de la revisió de la medicació. Qualsevol medicament que pugui provocar hipotensió, sedació, somnolència, mareig, hipoglucèmies, problemes en la visió, alteracions del moviment, canvis cognitius, etc. pot contribuir al risc de caigudes. Els tipus de fàrmacs més importants per a augmentar aquest risc són psicòtrops i determinats medicaments cardiovasculars. La polimedicacions i els canvis recents de dosis augmenten el risc.

 

BUTLLETÍ D'INFORMACIÓ TERAPÈUTICA

BOLCAN

Farmacoteràpia en pacients amb alteració de la funció renal (1a part)

La malaltia renal (MR) pot influir de manera important en la farmacocinètica (absorció, distribució, metabolisme i eliminació) dels medicaments, i per tant en la seva eficàcia, o en la probabilitat de desenvolupament d'efectes adversos importants, inclosa la toxicitat renal. En aquest butlletí revisen els criteris establerts actualment que defineixen la MR crònica, estableixen normes generals per al maneig de la medicació en pacients amb MR i fan un resum de les recomanacions d'ús dels següents grups farmacològics en la MR: analgèsics, opioides, benzodiazepines, antidepressius, anticonvulsivants, antipsicòtics, antibiòtics i antifúngics. 

Farmacoteràpia en pacients amb alteració de la funció renal (2a part)

Aquesta segona publicació aborda les recomanacions d'ús en la MR d'altres grups farmacològics d'ús freqüent en la pràctica clínica: antihipertensius, hipoglucemiants, hipolipemiants, antiagregants plaquetaris i anticoagulants.

 

ALTRES PÍLDOR@S I COVID-19

CatSalut

Nota informativa sobre el maneig de la teràpia hormonal de la menopausa i el tractament anticonceptiu en la COVID-19

Resumeix les recomanacions emeses per la  SEGO i SETH sobre el maneig de dones amb infecció o sospita d'infecció per COVID-19 que estan en tractament amb teràpia hormonal de la menopausa (THM) o anticonceptius hormonals combinats (AHC), ja que poden tenir un risc incrementat de tromboembolisme venós (TEV). En pacients amb infecció o sospita d'infecció per COVID-19 en seguiment domiciliari, amb símptomes respiratoris importants, pneumònia o hospitalitzades, recomanen suspendre el tractament hormonal i iniciar profilaxi amb HBPM. En els casos amb simptomatologia lleu, si és necessari continuar el tractament hormonal, recomanen valorar les opcions menys trombogèniques (teràpia hormonal transdèrmica com a alternativa a la THM oral i la teràpia hormonal sense estrògens vs. AHC). 

 

FARMACOVIGILÀNCIA

Portal del Medicamento, FDA I AEMPS

Montelukast i problemes de seguretat: trastorns neuropsiquiàtrics

Revisa la informació disponible sobre el risc d'esdeveniments neuropsiquiàtrics amb montelukast. Recentment la FDA ha reavaluat els beneficis/ riscos del seu ús i ha emès un comunicat de seguretat reforçant les advertències existents sobre greus canvis en el comportament, efectes adversos psiquiàtrics, inclosos pensaments suïcides i recomana el seu ús en rinitis al·lèrgica únicament si no hi ha una altra alternativa, valorar historial de malaltia psiquiàtrica abans d'iniciar el tractament, monitorar aparició d'aquests símptomes i informar pacients i pares del risc. Inclouen sospites de reaccions adverses notificades a Espanya (FEDRA) per montelukast, de 1983 a gener 2020, 266 sospites de trastorns psiquiàtrics (13 comportaments suïcides) i la majoria s'han produït en nens.

 

PEDIATRIA

GUÍA ÁREA ALJARAFE

Infeccions gastrointestinals en pediatria

Capítols sobre infeccions gastrointestinals actualitzats el març 2020 de la Guía de Terapéutica Antimicrobiana del Área Aljarafe (guia de referència del PRAN per a AP a Espanya) en les següents situacions clíniques en pediatria: diarrea aguda d'etiologia desconeguda, diarrea per paràsits, gastroenteritis per Campilobàcter, per E. coli, per Listèria, per Salmonel·la, per Shigella i per Vibrio cholerae.

 

 

Les PÍLDOR@S informatives són butlletins elaborats per la Comissió d'ús Racional del Medicament (CURM) de l'Àrea de Salut Eivissa-Formentera.

La informació d’aquest lloc web està dirigida exclusivament a professionals de la salut. Si té o sospita d’un problema de salut, consulti amb el seu metge.

© elComprimido 2024 | Servei de Salut de les Illes Balears