PÍLDOR@S de gener 2020

  • Tractament de l'acne: actualització
  • Medicaments antianginosos
  • Artràlgies i exposició a AINE amb l'ús de gliptines
  • Desintensificació del tractament antihiperglucemiant en pacients amb DM2
  • Recomanacions NO FER de SEIP 

 

BUTLLETÍ D'INFORMACIÓ FARMACOTERAPÈUTICA

CADIME

Tractament de l'acne: actualització

Tractament individualitzat, escalonat i progressiu. La primera opció, per als casos lleus, és el tractament tòpic (monoteràpia o associació), en segon lloc, l'associació de fàrmacs tòpics amb antibiòtics orals i, finalment, retinoides sistèmics o anticonceptius orals (en dones). Per reduir el risc de resistències, es recomana que els antibiòtics no s'utilitzin mai com a tractament de primera línia, de manteniment, ni en monoteràpia, limitar la seva administració (≤ 3-4 mesos) i no associar antibiòtics tòpics i orals. Recomanen avaluar després de 2-3 mesos (si antibiòtics 1-2 mesos) i si resposta inadequada, abans de passar al següent graó, provar totes les opcions possibles i descartar altres causes d'ineficàcia.

 

NOTÍCIES FARMACOTERAPÈUTIQUES

OJO DE MARKOV

Medicaments antianginosos

Revisen les recomanacions actuals d'utilització d'antianginosos. La Guia de la Societat Europea de Cardiologia (SEC) 2019 manté la classificació d'antianginosos: primera línia (betablocadors, blocadors de canals del calci i nitrats de llarga durada) i 2a línia (ranolazina, ivabradina i trimetazidina), aspecte que genera debat i controvèrsia. D'inici, per al control de la freqüència cardíaca i els símptomes, recomanen betablocadors i/o blocadors de canals de calci i si no es controlen els símptomes, contraindicació o intolerància amb els anteriors, pautar nitrats d'acció perllongada. Recomanen reservar els de segona línia si contraindicacions, intolerància o no es controlen els símptomes amb els de primera elecció i adaptar el tractament a la fisiopatologia de l'angina i les comorbiditats del pacient.

 

FARMACOVIGILÀNCIA

PORTAL DEL MEDICAMENT SACYL

Artràlgies i exposició a AINE amb l'ús de gliptines

El dolor articular i muscular forma part del perfil d'efectes adversos de les gliptines. S'han identificat casos de dolor articular sever, d'aparició precoç o tardana. Després de la seva retirada, els símptomes van millorar i alguns van desenvolupar dolor en articulacions quan van reiniciar tractament amb el mateix o un altre inhibidor de DPP-4. La revista Prescrire va publicar els resultats d'un estudi que van mostrar que els pacients que prenen gliptines estan més exposats a l'ús d'AINE vs. els que prenen uns altres hipoglucemiants i consideren que encara que aquesta observació epidemiològica no demostra relació causa-efecte, constitueix un senyal que les gliptines podrien estar associades amb major risc de dolor articular.

 

BLOGS

EL RINCÓN DE SÍSIFO

Desintensificació del tractament antihiperglucemiant en pacients amb DM2

Defineixen el perfil del pacient amb DM2 en el qual és possible intervenir per a evitar el sobretractament. Descriuen tres termes per a realitzar la intervenció: individualització dels objectius, desintensificació i simplificació. L'objectiu és fer que en els pacients ancians, fràgils, amb funció renal deteriorada, pluripatològics i polimedicats, el coeficient benefici/dany de l'antidiabètic continuï sent favorable.Té com última finalitat salvaguardar la seguretat del pacient i sense provocar complicacions greus.

 

PEDIATRIA

SEIP

Recomanacions NO FER de SEIP (Societat Espanyola d'Infectologia Pediàtrica)

La Societat Espanyola d'Infectologia Pediàtrica (SEIP) proposa recomanacions NO FER, centrades en l'optimització de l'ús d'antimicrobians, a abandonar pràctiques establertes però no recolzades per l'evidència científica, en la utilització racional de les proves diagnòstiques i, en definitiva, a millorar la qualitat de l'assistència sanitària en la patologia infecciosa de la infància. Els documents publicats són: infecció fúngica invasiva, infeccions de maneig ambulatori, patologia importada, infecció VIH, infeccions respiratòries, infeccions bacterianes, recerca i formació.

 

 

Les PÍLDOR@S informatives són butlletins elaborats per la Comissió d'ús Racional del Medicament (CURM) de l'Àrea de Salut Eivissa-Formentera.

 

La informació d’aquest lloc web està dirigida exclusivament a professionals de la salut. Si té o sospita d’un problema de salut, consulti amb el seu metge.

© elComprimido 2024 | Servei de Salut de les Illes Balears