PÍLDOR@S de desembre 2019

  • Guia de pràctica clínica d'anticoncepció hormonal i intrauterina
  • Bronquitis aguda: abordatge
  • Adequació farmacoterapèutica - Recomanacions
  • Tramadol i singlot
  • Infeccions respiratòries superiors en pediatria

 

GUIES DE PRÀCTICA CLÍNICA

GUIASALUD

Guia de pràctica clínica d'anticoncepció hormonal

Aquesta GPC pretén servir per a disminuir la incertesa i variabilitat en el maneig d'anticonceptius hormonals i intrauterines. S'inclouen recomanacions sobre mètodes d'anticoncepció d'urgència. Entre altres, són interessants els algorismes 2, 3 i 4, sobre "l'Actuació davant l'alteració del patró de sagnat" o el "Maneig dels oblits" de píndoles combinades o de les que només contenen gestàgens. També l'annex 2: "Fàrmacs que poden reduir els nivells o eficàcia contraceptiva dels anticonceptius hormonals...".

 

NOTÍCIES FARMACOTERAPÈUTIQUES

OJO DE MARKOV

Bronquitis aguda: abordatge

La bronquitis aguda és un procés autolimitat d'etiologia vírica en >95% de casos. La sobreinfecció greu i el risc de pneumònia és poc freqüent en individus sans (<1-5%); però augmenta amb l'edat i la comorbiditat. En la majoria de pacients els antibiòtics no estan indicats, es recomana actitud expectant i prescripció diferida quan es consideri necessari, segons l'evolució. Valorar antibiòtics si signes d'infecció greu, alt risc de complicacions o si el tractament pot limitar la disseminació de malaltia contagiosa (B. pertussis). Informació complementària en la Guia Aljarafe. És important resoldre les expectatives del pacient i informar del curs normal de la malaltia (infografia "Bronquitis").

 

BLOGS

SESCAM Y BLOG SEFAP

Adequació farmacoterapèutica - Recomanacions

Hi ha adequació quan cada fàrmac que conforma el tractament del pacient és necessari, eficaç i segur, tenint en compte al pacient real (segons edat, pluripatologia, càrrega terapèutica, suport familiar, etc.). El procés d'adequació (revisió clínica de la medicació) ha de realitzar-se en iniciar un tractament i repetir-se de forma periòdica, ja que les condicions del pacient canvien. Es donen pautes generals. També altres específiques sobre: "Prevenció de caigudes per medicaments", "Abordatge de l'osteoporosi", "Hipolipemiants en prevenció CV", "Ús prudent d'antibiòtics", "opioides" o "antipsicòtics", "AINE i risc CV, GI o renal", "Fàrmacs controvertits en dolor", "Corticoides inh. en la MPOC", " SU en la diabetis", "Símptomes urinaris", "Gastroprotecció i ús d'IBP" o "Ús d'antidepressius".

 

FARMACOVIGILÀNCIA

BUTLLETÍ DE FARMACOVIGILÀNCIA DEL PAÍS BASC

Tramadol i singlot

Es conclou que encara que el singlot causat pel tramadol és una reacció adversa rara (i no descrita en fitxa tècnica), els professionals sanitaris han de ser conscients d'aquesta possible associació. El singlot hauria d'incloure's en les fitxes tècniques dels medicaments que contenen tramadol. L’any 2015, el Centre de Farmacovigilància dels Països Baixos va avaluar el risc de singlot amb tramadol i va arribar a les mateixes conclusions. Es reforça la necessitat de notificar les sospites de reaccions adverses.

 

PEDIATRIA

GUIA ÀREA ALJARAFE

Infeccions respiratòries superiors en pediatria

Capítols actualitzats en el 2019 de la Guia de Terapèutica Antimicrobiana de l'Àrea Aljarafe (guia de referència del PRAN per a AP a Espanya) que inclou les següents situacions clíniques en pediatria: refredat comú, faringoamigdalitis, otitis mitjana aguda, otitis externa, sinusitis aguda i laringitis aguda. Per a consultar la resta de la guia, clicar en el cercador de capítols.

 

 

Les PÍLDOR@S informatives són butlletins elaborats per la Comissió d'ús Racional del Medicament (CURM) de l'Àrea de Salut Eivissa-Formentera.

 

La informació d’aquest lloc web està dirigida exclusivament a professionals de la salut. Si té o sospita d’un problema de salut, consulti amb el seu metge.

© elComprimido 2024 | Servei de Salut de les Illes Balears