PÍLDOR@S de gener 2023

 

  • Colesterol i prevenció primària de la malaltia cardiovascular: el debat continua

  • Ús adequat de triptanes en la migranya

  • Anticonceptiu d’elecció en pacient amb hipertrigliceridèmia

  • Quequesa (disfèmia) produïda per medicaments

  • En infants amb febre, no es recomana administrar una pauta alternant d’antitèrmics

 

BUTLLETÍ D’INFORMACIÓ TERAPÈUTICA

CEVIME

Colesterol i prevenció primària de la malaltia cardiovascular: el debat continua

Aquest butlletí revisa les recomanacions actuals del tractament farmacològic dels lípids com a factor de risc per a la prevenció primària de la malaltia cardiovascular (CV), sobre la base dels nous estudis i actualitzacions de les guies de pràctica clínica. La decisió de tractar amb estatines s’ha de basar en el càlcul del risc CV. Es recomana iniciar un tractament en persones d’entre 40 i 75 anys i risc coronari Regicor > 10 %. Si l’edat és d’entre 40 i 75 anys i el risc coronari < 10 % no es recomana iniciar el tractament, tret que hi hagi un risc proper al 10 % i presència de factors de risc, cas en què es recomana individualitzar. Si c-LDL≥190 mg/dl es recomana iniciar-lo independentment del risc coronari. En general, s’aconsella emprar dosis moderades, sense intensificar el tractament segons objectiu de c-LDL, tret que hi hagi un Regicor > 20 %. En > 75 anys, la decisió d’iniciar el tractament s’ha de prendre de manera individualitzada valorant beneficis i riscos i, en cas de comorbiditats, insuficiència renal o possibles interaccions, cal iniciar-lo en dosis baixes.

 

BUTLLETÍ D’INFORMACIÓ TERAPÈUTICA 

BOLCAN-INFARMA

Ús adequat de triptanes en la migranya

Els triptans són fàrmacs d’elecció per al tractament simptomàtic de les crisis de migranya moderades-greus, i en crisis lleus-moderades si no hi ha resposta, intolerància o contraindicació als AINE. Tenen més eficàcia quan s’administren de manera precoç i a l’inici de la cefalea, no de l’aura. Si no es produeix alleujament del dolor després de la presa inicial no ha d’administrar-se una segona dosi. Si el tractament és efectiu o parcialment efectiu i la crisi recorre dins de les primeres 24 hores, podria administrar-se una segona dosi, sempre que hagi transcorregut l’interval mínim de temps recomanat per cada triptan. Si la resposta és insuficient, en les següents crisis es podria augmentar la dosi (sense superar la màxima recomanada), modificar la via d’administració o afegir un AINE. La manca de resposta a un determinat triptan no implica absència de resposta a tot el grup. Es recomana emprar el triptan almenys en tres crisis consecutives, tret que hi hagi mala tolerabilitat, abans de decidir canviar a un altre triptan diferent. El seu ús ha de restringir-se a 2 vegades / setmana com a màxim (< 10 dies/mes) ja que el consum excessiu s’ha relacionat amb el desenvolupament de cefalea per abús de medicaments. Si el pacient experimenta tres o més crisis de migranya al mes, serà una indicació per pautar un tractament preventiu.

 

ALTRES PÍLDORAS

PREEVID

Anticonceptiu d’elecció en pacient amb hipertrigliceridèmia

Es revisen diferents guies de pràctica clínica per donar resposta a la pregunta clínica «quin és l’anticonceptiu d’elecció en pacients amb hipertrigliceridèmia?». Segons la documentació consultada, l’augment aïllat dels triglicèrids no constitueix una contraindicació per a l’ús d’anticonceptius hormonals. En cas de coexistir amb altres factors de risc cardiovascular (FRCV), alguns documents contraindiquen l’ús d’anticonceptius hormonals combinats. El dispositiu intrauterí (DIU) de coure seria, en qualsevol dels casos, el mètode d’elecció en les pacients amb augment dels triglicèrids.

 

FARMACOVIGILÀNCIA

Butlletí de Farmacovigilància de Catalunya

Quequesa (disfèmia) produïda per medicaments

Hi ha medicaments que poden causar o empitjorar la disfèmia, possiblement per mecanismes que involucren neurotransmissors com la dopamina, GABA, acetilcolina i serotonina. La quequesa representa una petita part dels casos de disfèmia, però incideix de manera notable en la qualitat de vida de les persones afectades. Els antipsicòtics, antiepilèptics, antidepressius, derivats amfetamínics i la levodopa són els medicaments més freqüentment relacionats amb aquests tipus de trastorns. En aquesta revisió s’inclouen dues taules amb els fàrmacs relacionats amb més freqüència amb quequesa i obtinguts de les notificacions fetes en diferents bases de dades de farmacovigilància. En molts casos la disfèmia per medicaments tendeix a millorar quan es retira l’agent causal. Per aquest motiu, cal estar alerta d’una possible causa farmacològica davant un quadre de quequesa que no s’explica per altres causes.

 

PEDIATRIA

Essencial – AQuAS

En infants amb febre, no es recomana administrar una pauta alternant d’antitèrmics

L’objectiu principal del tractament farmacològic de la febre és l’alleujament del malestar, en comptes del restabliment d’una temperatura normal. El tractament de la febre amb una pauta alternant d’antitèrmics (habitualment ibuprofè i paracetamol) és una pràctica freqüent en el nostre entorn. No obstant això, es considera una pràctica clínica de poc valor i no es recomana. L’evidència no és suficientment robusta per afavorir la pauta alternant d’antitèrmics davant la monoteràpia, atès que la reducció de la temperatura és modesta, els resultats sobre el malestar infantil no són concloents i pot augmentar el risc que els nens i les nenes rebin dosis superiors a les indicades, que poden causar toxicitat.

 

 

 

 

Les PÍLDOR@S informatives són butlletins elaborats per la Comissió d'ús Racional del Medicament (CURM) de l'Àrea de Salut Eivissa-Formentera.

La informació d’aquest lloc web està dirigida exclusivament a professionals de la salut. Si té o sospita d’un problema de salut, consulti amb el seu metge.

© elComprimido 2023 | Servei de Salut de les Illes Balears