PÍLDOR@S de novembre 2022

 

  • Fàrmacs per al tractament de l’asma – Actualització de 2022

  • Ús adequat dels gabapentinoides

  • 50 fàrmacs d’urgències que hem de conèixer

  • Avaluació de la seguretat de la prescripció a l’àrea de salut mental d’atenció primària

  • Infeccions del tracte urinari en infants i antibiòtics

 

BUTLLETÍ D'INFORMACIÓ TERAPÈUTICA

BOLCAN - SCS

Fàrmacs per al tractament de l’asma – Actualització de 2022

En aquest butlletí es resumeixen les actualitzacions publicades per les guies de referència; Global Iniciative for Asthma (GINA) i Guía Española para el Manejo del Asma (GEMA), i el lloc que ocupen en la terapèutica cadascun dels medicaments finançats per al tractament de l’asma. Els fàrmacs de rescat establerts per GINA són glucocorticoide inhalat (GCI) + formoterol i com a alternativa els β2 adrenèrgics d’acció curta (SABA). GEMA estableix tres opcions per a tractaments de rescat: SABA en monoteràpia, GCI + formoterol o GCI + SABA. Els fàrmacs de control o manteniment recomanats són els GCI, LABA (com ara formoterol i salmeterol) sempre associats a GCI (pacients no controlats amb GCI + SABA). Altres opcions de tractament de manteniment serien, d’una banda, addicionar tiotropi o montelukast a pacients amb GCI + LABA no controlats amb aquesta combinació. Per a l’asma greu no controlat es pot addicionar tractament biològic (anticossos monoclonals). Recordem que per aconseguir un bon control de l’asma cal fer un cicle continu d’avaluació, d’ajustament del tractament i de revisió del pla terapèutic d’aquests pacients.

 

BLOGS             

Rincón de Sísifo

Ús adequat dels gabapentinoides

Es repassa l’ús segur i eficaç dels gabapentinoides, després de vincular el CDC a la gabapentina per l’increment de morts per sobredosi medicamentosa. Les indicacions aprovades són l’epilèpsia i el dolor neuropàtic perifèric, a més del trastorn d’ansietat generalitzat per la pregabalina. Són una opció de primera línia en el dolor neuropàtic, però en altres indicacions no aprovades i molt promogudes la utilitat és qüestionada per l’evidència, la qual cosa contrasta amb l’ampli ús per tractar la fibromiàlgia, la lumbàlgia, la ciàtica, la migranya, l’insomni i el trastorn bipolar. Atès que provoquen problemes d’equilibri i marejos, similars a l’embriaguesa, l’ús recreatiu ha augmentat (per això no es recomanen si hi ha antecedents d’abús de substàncies). S’aconsella evitar-los o extremar la precaució juntament amb altres depressores del sistema nerviós central (alcohol, benzodiazepines, opioides…), atès el risc de depressió respiratòria. Si se’n prescriuen, s’han d’iniciar amb una dosi baixa i titular fins a la mínima dosi eficaç tolerada, i revisar periòdicament el tractament. Oportunitats de reducció progressiva de la dosi o de desprescripció: pacients que no hi responen, efectes adversos no tolerats, a petició del pacient o del cuidador, ús inadequat o abús, falta de compliment terapèutic, embaràs (excepte si el benefici és major que el risc) o cada sis mesos en els consumidors de gabapentinoides a llarg termini.

 

ALTRES PÍLDORAS 

RedFastER - SEFH                                     

50 fàrmacs d’urgències que hem de conèixer

Aquest document està basat en l’obra 50 Drugs every emergency physician should know, publicada per l’American Academy of Emergency Medicine Resident and Student Association (AAEMRSA), que constitueix una guia de consulta dels fàrmacs més emprats en urgències. Amb aquesta adaptació es pretén transmetre la informació mínima necessària per poder prestar una atenció ràpida i eficaç als serveis d’urgències. La guia està estructurada en fitxes per a cada medicament, que contenen tres apartats: a) mecanisme d’acció; b) indicacions i dosis, i c) quan causarà problemes, en el qual es subratllen algunes particularitats del medicament que cal tenir en compte per emprar-lo: riscs, precaucions, contraindicacions, necessitat de monitoratge, categoria FDA en l’embaràs, etc.

 

FARMACOVIGILÀNCIA

SANO Y SALVO - semFYC

Avaluació de la seguretat de la prescripció a l’àrea de salut mental d’atenció primària

En aquest blog es resumeix la informació d’un estudi fet al Regne Unit en el qual s’avalua la seguretat de les prescripcions a l’àrea de salut mental d’atenció primària. Per això utilitza vint-i-dos indicadors —relacionats amb prescripció potencialment perillosa o amb un seguiment inadequat— en pacients amb malaltia mental greu, depressió, ansietat, insomni o demència. D’aquests indicadors destacam qualsevol hipnòtic o sedant prescrit a un pacient amb antecedents de caigudes; inici del tractament amb haloperidol sense monitorar l’electrocardiograma de base; benzodiazepina o fàrmac Z prescrit a pacients de 65 anys o més o a pacients amb asma; MPOC o apnea del son; ISRS o ISRNS prescrit amb AINE o antiagregant a un pacient sense protecció gastrointestinal... Aquests indicadors poden ajudar a avaluar la seguretat de la prescripció, identificar pacients amb risc alt de patir danys relacionats amb els medicaments i actuar per evitar-los.

 

PEDIATRIA - PROA

Essencial – AQuAS                                        

Infeccions del tracte urinari en infants i antibiòtics

Entre el 6 % i el 8 % de la població pediàtrica amb febre i afectació de l’estat general o infants grans amb símptomes urinaris són diagnosticats d’infecció del tracte urinari. L’ús d’antibiòtics sense una orientació diagnòstica precisa es considera una pràctica clínica de poc valor. Aquesta recomanació explica que, per iniciar el tractament antibiòtic, el primer pas ha de ser detectar una simptomatologia compatible, seguit d’una interpretació correcta de l’anàlisi de l’orina (tires reactives i sediment). La confirmació s’obtindrà amb el resultat de l’urocultiu. D’aquesta manera es promou l’ús racional dels antibiòtics i s’eviten els efectes adversos i les resistències. L’abordatge, l’etiologia, les notes de seguretat, etc., relacionats amb la infecció del tracte urinari en pediatria es poden consultar en la Guía Terapéutica Antimicrobiana del SNS.

 

 

 

 

Les PÍLDOR@S informatives són butlletins elaborats per la Comissió d'ús Racional del Medicament (CURM) de l'Àrea de Salut Eivissa-Formentera.

La informació d’aquest lloc web està dirigida exclusivament a professionals de la salut. Si té o sospita d’un problema de salut, consulti amb el seu metge.

© elComprimido 2023 | Servei de Salut de les Illes Balears