PÍLDOR@S d'octubre 2022

 

  • Actualització en el tractament farmacològic de la hipertensió arterial

  • Tercer esglaó en el tractament de la insuficiència cardíaca (IC): sacubitril/valsartan i gliflozines

  • Actualització: ús d'aspirina en prevenció primària (PP)  de la malaltia cardiovascular (CV)

  • Reacció adversa d'especial interès: hepatitis autoimmune induïda per olmesartan

  • Guia de pràctica clínica sobre cures pal·liatives en pediatria (CPP)

 

BUTLLETÍ D'INFORMACIÓ TERAPÈUTICA

INFAC

Actualització en el tractament farmacològic de la hipertensió arterial

Resumeix les recomanacions de les guies de pràctica clínica actualitzades sobre el tractament de la HTA. Diagnòstic d'HTA: PAS 140 i/o PAD 90 mmHg en consulta, i utilitzar MAPA o AMPA ≥135/85 mmHg per confirmar el diagnòstic i descartar HTA de bata blanca.  Iniciar tractament farmacològic si PA ≥160/100 mmHg o PA ≥140/90 mmHg amb una o més de les següents condicions: lesió en òrgans diana, malaltia cardiovascular (CV), diabetis mellitus, malaltia renal crònica o risc coronari (REGICOR) ≥10%.  Si PA 140-159/90-99 mmHg i risc CV baix-intermedi, el benefici del tractament farmacològic és menor i recomana individualitzar.  Aconsella iniciar el tractament de forma esglaonada i si PA basal s’allunya de les xifres objectiu o comorbilitats, iniciar-lo amb combinació de fàrmacs. Xifres objectiu: PAS <140 i PAD <90 mmHg (en pacients fins a 80 anys) i PAS <150 i PAD <90 mmHg (en > 80 anys). L'evidència de l'objectiu d'assolir xifres més baixes (<130/80 mmHg) en pacients amb alt risc CV o malaltia CV és de menor qualitat, però podria ser raonable si es tolera bé el tractament i no suposa una càrrega excessiva de medicació. En quant a la desprescripció en majors, aconsellen individualitzar valorant periòdicament la seva situació i benefici-risc de cada fàrmac i desprescribir si: risc CV més baix, expectativa de vida limitada, fragilitat, hipotensió postural, risc caigudes, contraindicacions i PAS <130 / PAD <60-70mmHg.

 

AVALUACIÓ DE MEDICAMENTS             

SESCAM

Tercer esglaó en el tractament de la insuficiència cardíaca (IC): sacubitril/valsartan i gliflozines

El tractament farmacològic òptim de la IC amb fracció d'ejecció reduïda (FEr) és l'associació de: IECA o ARA II, betabloquejants i antagonistes del receptor mineralocorticoide. Aquests fàrmacs han demostrat reduir hospitalitzacions, mortalitat i progressió d'IC. Els diürètics són fonamentals per abordar la congestió, però no tenen impacte en la mortalitat.  Recentment, s'han incorporat nous fàrmacs (sacubitril/valsartan, dapagliflozina i empagliflozina) per al seu maneig i en aquest document revisen la seva eficàcia/seguretat i beneficis d'afegir-los a la teràpia estàndard. Els assajos clínics amb SAC/VAL van mostrar beneficis en la morbimortalitat en pacients simptomàtics amb IC-FEr (FEVI ≤35%) però si FE és conservada (IC-FEc) (indicació no autoritzada) els resultats de l'assaig PARAGON-HF van ser  negatius i no donen suport a la seva utilització. Dapagliflozina i empagliflozina en IC-FEr van demostrar benefici per reduir les hospitalitzacions per IC, i dapagliflozina a més en mortalitat cardiovascular i en IC-FEc (indicació no autoritzada) només van demostrar reduir hospitalitzacions per IC. Els possibles riscos amb SAC/VAL són hipotensió, hiperpotassèmia i angioedema i amb gliflozines són infeccions genitourinàries i relacionats amb la depleció de volumen (hipotensió, deshidratació). Recomanen utilitzar-los en IC-FEr, amb pèptids natriurètics elevats i mal control amb el tractament òptim i monitorar el risc d'aparició de reaccions adverses, especialment en ancians i fràgils.

 

NOTÍCIES FARMACOTERAPÈUTIQUES 

Ojo de Markov                                     

Actualització: ús d'aspirina en prevenció primària (PP) de la malaltia cardiovascular (CV)

En l'article, revisen els beneficis i riscos de l'ús de l'aspirina per a PP de la malaltia CV. Resumeix les recomanacions actualitzades el 2022 del Grup de Treball de Serveis Preventius d'EUA (USPSTF), l’evidència en la qual es basen les seves recomanacions i les directrius d'altres guies o societats (2021 European Guidelines;  ADA 2020;  NICE 2021;  SIGN 2017). L'USPSTF conclou amb certesa moderada que existeix un benefici net petit amb l'ús d'aspirina per a la prevenció primària (PP) d'esdeveniments CV en adults de 40-59 anys que tenen > 10% de risc de MCV a 10 anys. Per tant, la decisió d'inici en aquest grup d'edat s'ha de valorar individualitzadament (tenint en compte el risc d'hemorràgia). També conclou amb certesa moderada que iniciar l'ús d'aspirina per a la PP d'esdeveniments de MCV en adults ≤ 60 anys no té un benefici net i, per tant, no s'ha d'iniciar tractament en aquest grup.

 

FARMACOVIGILÀNCIA

Boletín farmacovigilancia Navarra

Reacció adversa d'especial interès: hepatitis autoimmune induïda per olmesartan

Les reaccions adverses hepàtiques són rellevants en Farmacovigilància per la seva potencial gravetat. L'hepatitis autoimmune induïda per fàrmacs està caracteritzada per lesió hepàtica aguda o crònica acompanyada pel desenvolupament d'autoanticossos, elevació de proteïnes sèriques, biòpsia similar a l'hepatitis autoimmune idiopàtica i generalment, es resol en retirar el fàrmac. Aquest butlletí revisa els casos publicats d'hepatitis autoimmune associada a olmesartan i l'avaluació del Comitè per a l'Avaluació de Riscos en Farmacovigilància Europeu (PRAC). Fan recomanacions per evitar la seva aparició en pacients amb olmesartan, com ara: vigilar símptomes  d'hepatotoxicitat, monitorar pacients amb tractaments prolongats (especialment si edat avançada), vigilar elevacions inexplicables d'enzims hepàtics, retirar el fàrmac en absència d'altres etiologies, notificar les sospites als centres de Farmacovigilància i informar els pacients.

 

PEDIATRIA

GUIASALUD

Guia de pràctica clínica sobre cures pal·liatives en pediatria (CPP)

L'objectiu de la guia és oferir recomanacions basades en l'evidència científica per a millorar l'atenció integral prestada a la població infantil i adolescent amb malaltia amenaçadora i/o limitant per a la vida, des del seu inici, i a la seva família. Aborda qüestions relacionades amb el control de símptomes en CPP i amb la comunicació dels professionals sanitaris amb el pacient i la seva família i/o cuidadors. Responen a les preguntes: 1- quins analgèsics i a quina dosi són més efectius i segurs per al tractament del dolor moderat o greu en CPP?; 2- l'ús de quimioteràpia/radioteràpia pal·liativa augmenta la supervivència, qualitat de vida, i/o millora el control dels símptomes?; 3- facilitadors i barreres perquè el menor participi en la presa de decisions terapèutiques; 4- comunicació amb el pacient i la família; 5- lloc preferit per a les cures al final de la vida 6- avaluació dels símptomes i 7. Sedació pal·liativa en pediatria.

 

 

 

 

Les PÍLDOR@S informatives són butlletins elaborats per la Comissió d'ús Racional del Medicament (CURM) de l'Àrea de Salut Eivissa-Formentera.

La informació d’aquest lloc web està dirigida exclusivament a professionals de la salut. Si té o sospita d’un problema de salut, consulti amb el seu metge.

© elComprimido 2022 | Servei de Salut de les Illes Balears