PÍLDOR@S de juny 2022

 

  • Posicionament SEFAP en la revisió de la medicació centrada en la persona

  • Indicació infermera: guia de medicaments per a processos lleus

  • Ús de paracetamol en formulacions amb sodi i risc cardiovascular

  • 6 eines útils per a la revisió de pacients

  • Conjuntivitis aguda (i infeccions de la parpella)

 

ALTRES PÍLDOR@S                               

SEFAP

Posicionament SEFAP en la revisió de la medicació centrada en la persona

Document que recull el posicionament de la SEFAP en la revisió de la medicació centrada en la persona. En primer lloc, proposen realitzar un diagnòstic situacional del pacient (valoració multidimensional integral i evolutiva al llarg del temps de les dimensions clínica, funcional, mental i social) que permetin conèixer el grau de vulnerabilitat per a elaborar una estratègia d'intervenció individualitzada. Recomanen jerarquitzar els problemes de salut i tenir en compte els que prioritza el pacient. Expliquen que els objectius terapèutics hauran d'estar alineats amb els objectius assistencials: millorar la supervivència en població sana o amb patologia crònica no evolucionada; millorar o mantenir la funcionalitat en crònics complexos o amb fragilitat estable, i millorar la qualitat de vida en pacients amb pronòstic de vida limitat i/o necessitats pal·liatives. Recomanen un model de revisió en quatre passos (valoració centrada en la persona, en els problemes de salut, en el medicament i un pla farmacològic individualitzat) treballant en cooperació amb professionals de l'equip multidisciplinari i promovent la presa de decisions compartides amb el pacient.

 

BUTLLETÍ INFORMACIÓ TERAPÈUTICA     

INFAC

Indicació infermera: guia de medicaments per a processos lleus

L'objectiu d'aquest butlletí és orientar l'adequació i l'ús de medicaments en els processos lleus més freqüents en atenció primària en el context d'indicació infermera, incorporant informació pràctica per al seu maneig. Inclouen informació dels principis actius amb millor perfil benefici/risc en cada procés, dosis i pautes, recomanacions, contraindicacions i precaucions més rellevants. S'ha revisat el tractament farmacològic dels següents processos: dolor en processos lleus autolimitats, febre, diarrea, estrenyiment, nàusees i vòmits, dispèpsia, refredat, ull sec i molèsties vaginals.

 

FARMACOVIGILÀNCIA                                                                                                                                  

Blog Farmacologia Clínica. HU Bellvitge

Ús de paracetamol en formulacions amb sodi i risc cardiovascular

L'elevada ingesta de sodi s'associa a un major risc de morbimortalitat cardiovascular. Algunes formulacions efervescents o solubles de paracetamol contenen quantitats de sodi que superen la ingesta diària recomanada (2 g/dia, segons l'OMS), cosa que és especialment rellevant si es pren durant períodes prolongats i en pacients amb factors de risc. En aquesta entrada revisen un estudi de cohorts que analitza l'associació entre l'inici d'ús de formulacions de paracetamol que contenen sodi i aparició d'esdeveniments cardiovasculars en pacients entre 60 i 90 anys amb hipertensió o sense. Els resultats van mostrar major risc d'esdeveniments cardiovasculars associat a l'ús de les formulacions amb sodi comparat amb altres formulacions de paracetamol en hipertensos i no hipertensos. Indiquen que aquests resultats s'han d'interpretar amb precaució (disseny observacional). Conclouen que, tot i que són poques les formulacions de paracetamol que contenen sodi, hem de ser conscients d'aquest possible risc i evitar el seu consum innecessari, especialment si es pren a llarg termini.

 

BLOGS

Rincón de Sísifo

6 eines útils per a la revisió de pacients

Entrada que recull algunes eines útils per a la revisió del tractament dels pacients. Destacar-ne dues (menys conegudes) que podrien ser de gran utilitat en la consulta d'AP:

1- Guia de consens per a l'ús de medicaments en insuficiència renal (que requereix registre i és d'accés gratuït) elaborada per la Societat Espanyola de Nefrologia i el grup de Farmàcia pràctica de la Universitat de Barcelona amb l'objectiu de recollir recomanacions sobre la utilització dels fàrmacs d'ús comú en pacients amb alteració de la funció renal.  La guia il·lumina dos camps de recerca: principi actiu i filtrat glomerular (FG). Les recomanacions elaborades informen de l'ajust de dosis segons FG i de l'ajust clínic aconsellat.

2-Calculadora de risc CV per orientar la prescripció d'àcid acetilsalicílic (AAS) (AsaRiskCalculator) elaborada per la Universitat de Saragossa juntament amb l'Institut d'Investigacions Sanitàries Aragó per ajudar els metges en el maneig de pacients que puguin necessitar l’AAS per a la prevenció d'esdeveniments cardiovasculars. Estableix recomanacions en funció del risc CV/GI del pacient.

 

PEDIATRIA

AEPAP

Conjuntivitis aguda (i infeccions de la parpella)

Document que aborda aspectes del diagnòstic i tractament de les infeccions oculars més freqüents en pediatria (conjuntivitis aguda, blefaritis, mussol, calazi).  La conjuntivitis aguda és molt comuna, 50% d'origen bacterià i 50% víric. Generalment, és un procés lleu i autolimitat; però, fins a un 90% dels pacients reben tractament antibiòtic tòpic. Els lactants menors de 28 dies d'edat diagnosticats de conjuntivitis han de ser valorats amb caràcter urgent. En el cas de conjuntivitis bacteriana aguda (si >28 dies de vida) aconsellen diferir l'inici de tractament antibiòtic 48-72 h i fer rentades oculars freqüents. Si és necessari tractament antibiòtic es recomana eritromicina pomada oftàlmica 4 vegades al dia, 5-7 dies o gramicidina-polimixina B-neomicina col·liri 1-2 gotes c/6 hores, 5-7 dies. No recomanen utilitzar aminoglucòsids (tòxics per a l'epiteli corneal) ni fluoroquinolones (risc de resistències). En el cas de calazi agut, mussol agut o blefaritis lleu-moderada, generalment són processos autolimitats i d'inici no està recomanat tractament antibiòtic, es recomana aplicar compreses amb aigua temperada sobre les parpelles durant 5-10 minuts.

Pel que fa al maneig, es recomana consultar la Guia terapèutica antimicrobiana del SNS.

 

 

 

 

Les PÍLDOR@S informatives són butlletins elaborats per la Comissió d'ús Racional del Medicament (CURM) de l'Àrea de Salut Eivissa-Formentera.

La informació d’aquest lloc web està dirigida exclusivament a professionals de la salut. Si té o sospita d’un problema de salut, consulti amb el seu metge.

© elComprimido 2022 | Servei de Salut de les Illes Balears