PÍLDOR@S de gener 2022

 

  • Guia d'ús segur, desprescripció i canvi d'antidepressius

  • Preguntes freqüents sobre l'ús de vitamina D

  • Dapagliflozina: tractament insuficiència cardíaca crònica amb fracció d'ejecció reduïda

  • 12è Informe Farmacovigilància sobre vacunes COVID-19

  • Broncodilatadores en nens amb bronquiolitis

 

 

BUTLLETÍ INFORMACIÓ TERAPÈUTICA

BITn-NAVARRA

Guia d'ús segur, desprescripció i canvi d'antidepressius

En l'abordatge del tractament de la depressió és necessari plantejar-se: 1-la veritable necessitat de prescriure un antidepressiu quan no està indicat, 2-seleccionar l'antidepressiu més segur tenint en compte el perfil d'efectes adversos de cada fàrmac i les característiques o comorbiditats del pacient, 3- optimitzar el tractament abans d'afegir un nou fàrmac (augmentant dosi, esperant el temps suficient i/o valorant el canvi a un altre antidepressiu) i 4- reavaluar periòdicament els tractaments prescrits per a evitar mantenir-los per a tota la vida. Aquest butlletí resumeix els aspectes de seguretat que cal tenir en compte per a fer un ús segur dels antidepressius, quan i com desprescribir-los i com realitzar l'intercanvi entre fàrmacs. Recomanen valorar la desprescripció si: baixa adherència al tractament, el pacient el demanda, no és efectiu, apareixen efectes adversos (hiponatrèmia, allargament de l'interval QT, símptomes anticolinèrgics, sagnat, etc.), si s'utilitzen per al maneig dels símptomes conductuals de l'Alzheimer (criteris LESS CHRON) i/o si han passat 6 mesos després de remissió d'un primer episodi depressiu, 12 mesos després de la remissió d'un segon episodi o 24 mesos després de la remissió, a partir d'un tercer episodi. La retirada ha de ser gradual i consensuada amb el pacient per a augmentar les probabilitats d'una retirada exitosa.

 

BUTLLETÍ INFORMACIÓ TERAPÈUTICA 

BIT-CATSALUT

Preguntes freqüents sobre l'ús de vitamina D

En els últims anys ha augmentat l'interès per la vitamina D i el nombre de pacients que reben aquests suplements. Aquesta vitamina és fonamental en l'homeòstasi del calci i manteniment de la salut òssia, però els seus possibles beneficis extra ossis no han estat demostrats. Els factors de risc de dèficit de 25-hidroxivitamina D són: exposició baixa al sol, gent gran i, en menor mesura, obesitat, síndromes de malabsorció, patologies renals o paratiroidals i ús de determinats fàrmacs. La determinació sistemàtica de nivells plasmàtics de 25-hidroxivitamina D no està recomanada en població asimptomàtica i s'ha de monitorar en pacients amb signes de deficiència o en grups de risc. Els nivells òptims de 25-hidroxivitamina D són motiu de controvèrsia i no hi ha un consens sobre a partir de quin valor s'ha de suplementar. S'accepta que valors > 20 ng/ml són suficients per a la majoria de la població. L'elecció del fàrmac, forma farmacèutica i pauta, depenen de la causa, de la magnitud del dèficit, comorbiditats i preferències dels pacients. És important comprovar que la dosi i freqüència d'administració són adequades i explicar la pauta als pacients, per a evitar casos de sobredosificació i risc d'hipercalcèmies greus (especialment amb calcifediol) (especialment amb calcifediol).

 

AVALUACIÓ DE MEDICAMENTS                                                                                                                                   

CATSALUT

Dapagliflozina: tractament de la insuficiència cardíaca crònica amb fracció d'ejecció reduïda (IC-FEr)

Dapaglifozina és un inhibidor del cotransportador sodi-glucosa tipus 2 comercialitzat per a la DM2 i autoritzat recentment per al tractament de la IC-FEr. Les dades sobre la seva eficàcia i seguretat en aquesta indicació procedeixen d'un assaig clínic enfront de placebo en el qual dapaglifozina va demostrar reduir el risc d'empitjorament de la IC o mort cardiovascular (CV). Els pacients inclosos en l'estudi van ser majoritàriament homes, classe funcional NYHA II, FEV del 30% i NT-proBNP elevats, tractats amb diürètics (93,5%), IECA (95%), betablocadors (BB) (96%) i antagonistes dels receptors de mineralocorticoides (ARM) (71%). El 42% tenien DM2. Els esdeveniments adversos més freqüents eren la depleció de volum i els renals, amb major risc en el subgrup de majors de 65 anys, que són més susceptibles i, per tant, requereixen més precaució. A Espanya, el finançament de dapaglifozina en IC-FEr està restringida a pacients no controlats amb les teràpies de 1a línia (IECA, BB, ARM). En aquest document, després de revisar l'evidència disponible, consideren candidats a rebre dapaglifozina associada al tractament de 1a línia a pacients que compleixen els següents criteris: FEV ≤ 40%, NYHA II-III, simptomàtics malgrat el tractament òptim (excepte contraindicació), nivells elevats NT-proPNB i FG ≥ 25 ml/min/1,73 m².

 

FARMACOVIGILÀNCIA

AEMPS

12è Informe Farmacovigilància Bovines COVID-19

Informe en el qual s'actualitza la següent informació: s'ha identificat la parestèsia com a possible reacció adversa a Spikevax, s'ha identificat la mielitis transversa com a possible reacció adversa a Vaxzevria i a COVID-19 Vaccine Janssen, s'actualitza la informació sobre el risc de síndrome de trombosi amb trombocitopènia relacionat amb Vaxzevria i COVID-19 Vaccine Janssen i s'afegeix la resposta a la "pregunta freqüent": existeix un major risc de reaccions al·lèrgiques greus amb les presentacions de les vacunes que contenen trometamol?

 

PEDIATRIA

PREEVID

Broncodilatadores en nens amb bronquiolitis

Revisen l'evidència i les recomanacions disponibles per a respondre a la pregunta: “en niños menores de 12 meses con bronquiolitis aguda, ¿está indicado el uso de broncodilatadores?". L'evidència disponible revisada mostra que el broncodilatador, en nens tant en menors com majors d'1 any, no són eficaços en el tractament de la bronquiolitis aguda. Encara que en general no es recomana el seu ús, alguns autors i guies suggereixen la possibilitat de fer una única prova amb agonistes ß2 o adrenalina nebulitzada en determinades circumstàncies (malaltia greu).

 

 

 

 

 

Les PÍLDOR@S informatives són butlletins elaborats per la Comissió d'ús Racional del Medicament (CURM) de l'Àrea de Salut Eivissa-Formentera.

La informació d’aquest lloc web està dirigida exclusivament a professionals de la salut. Si té o sospita d’un problema de salut, consulti amb el seu metge.

© elComprimido 2023 | Servei de Salut de les Illes Balears