PÍLDOR@S de setembre 2021

 

  • Polimedicació i desprescripció: recomanacions pràctiques

  • Trazodona per al tractament de l'insomni

  • Empagliflozina en pacients amb IC i FE conservada. Estudi EMPEROR-Preserved

  • 8è Informe de Farmacovigilància sobre Vacunes COVID-19

  • Faringoamigdalitis aguda (FA) en Pediatria

 

 

BUTLLETÍ INFORMACIÓ TERAPÈUTICA

CADIME

Polimedicació i desprescripció: recomanacions pràctiques

Circuit proposat pel Servei Andalús de Salut per a la revisió de la medicació. Procés centrat en tres intervencions principals: revisió de la medicació, presa de decisions compartides i seguiment de les modificacions del tractament. La revisió del tractament haurà de realitzar-se medicament a medicament, valorant la seva necessitat, efectivitat, adequació i seguretat. Inclouen eines que poden servir d'ajuda per a fer la revisió i que permeten identificar els fàrmacs que han de ser interromputs per raons de seguretat o potencialment inadequats i que poden facilitar les decisions clíniques per a reduir medicació. La presa de decisions compartides consta de 4 esgraons: presentar les opcions, discutir beneficis/ riscos de cada opció; analitzar les preferències del pacient i prendre una decisió amb ell. El seguiment és fonamental valorar interrompre el fàrmac, reduir la dosi; o, si cal, reinstaurar el fàrmac retirat.

 

AVALUACIÓ DE MEDICAMENTS

SESCAM

Trazodona per al tractament de l'insomni

La trazodona és un antidepressiu amb efecte sedant, autoritzat en depressió major i depressió-ansietat amb/sense insomni secundari. S'utilitza en indicacions no contemplades en la seva fitxa tècnica (insomni). L'evidència disponible sobre la seva eficàcia en aquesta indicació és escassa, procedeix d'assajos clínics petits, a curt termini i en pacients amb depressió. La majoria de les guies consideren que l'evidència és insuficient per a recomanar-la en la població general o ancians amb insomni crònic i el seu ús només estaria justificat quan existeix una patologia concomitant. En aquests casos podria ser una alternativa als fàrmacs de primera línia, usant-la en monoteràpia, a dosis més baixes que les empleades en depressió i durant períodes curts o de manera intermitent. El seu ús en condicions diferents a les autoritzades en fitxa tècnica requereix complir les condicions establertes en el Reial decret 1015/2009 (justificar convenientment en la història clínica, notificar sospites de reaccions adverses, informar el pacient en termes comprensibles i obtenir el seu consentiment).

 

BLOGS

EL RINCÓN DE SÍSIFO

Empagliflozina en pacients amb IC i FE conservada. Estudi EMPEROR-Preserved

Anàlisi crítica de l'estudi EMPEROR-Preserved publicat siguint l'estela de l'EMPEROR-Reduced revisat anteriorment. L'objectiu primari de l'EMPEROR-Preserved va ser avaluar el benefici de l’empagliflozina sobre la variable combinada (risc d'hospitalització per insuficiència cardíaca o mort cardiovascular) en pacients amb insuficiència cardíaca amb fracció d'ejecció conservada (IC-FEc), malaltia en la qual els IECA, ARAII, antagonistes de l'aldosterona, betabloquejants i digoxina no han demostrat un benefici sobre la mortalitat. Els autors de l'estudi van concloure que l’empagliflozina va reduir el risc de mortalitat cardiovascular o d'ingrés hospitalari per IC en IC-FEc, independentment que els pacients fossin o no diabètics. En aquesta entrada analitzen les limitacions d'aquest estudi (elevada taxa d'abandons, validesa externa dels resultats, resultats no significatius estadísticament si FE≥60% i significació marginal si FE ≥50% i <60%,...) que fan que el seu autor finalitzi indicant que no és clar l'impacte de l’empagliflozina sobre la mortalitat en aquests pacients ni quins pacients es poden (o no) beneficiar d'aquest tractament.

 

FARMACOVIGILÀNCIA

AEMPS

8è Informe de Farmacovigilància sobre Vacunes COVID-19  

Informe actualitzat de la seguretat de les vacunes enfront de la COVID-19. En avaluació totes les vacunes per la seva possible relació amb els casos notificats de síndrome inflamatòria multisistèmica, així com els trastorns menstruals (ja avaluats per a Vaxzevria). També en avaluació la possible relació de les vacunes d'ARNm amb eritema multiforme, glomerulonefritis i síndrome nefròtic. Addicionalment, s'avaluaran els casos notificats de trombosis dels sins venosos sense trombocitopènia amb la vacuna Vaxzevria i els de tromboembolisme venós sense trombocitopènia després de la vacuna de Janssen. S'actualitza la informació, en riscos ja identificats, sobre miocarditis/pericarditis amb vacunes d'ARNm i sobre la síndrome de Guillain-Barré, síndrome de fugida capil·lar i síndrome de trombosi amb trombocitopènia amb les vacunes de vector viral. S'han identificat possibles reaccions adverses: diarrea amb la vacuna Spikevax i limfadenopatia, parestèsia, tinnitus, vòmits i diarrea amb la de Janssen. Es recorda la necessitat de notificar sospites de reaccions adverses a les vacunes COVID-19, sobretot les no descrites o les greus.

 

PEDIATRIA

AEPap

Faringoamigdalitis aguda (FA) en Pediatria 

La majoria de les faringoamigdalitis agudes són víriques. Les escales amb criteris clínics són útils per a seleccionar pacients amb sospita d'etiologia estreptocòccica i candidats a realitzar proves de diagnòstic microbiològic. Les recomanacions actuals proposen el tractament antibiòtic si existeix confirmació objectiva que són estreptocòcciques mitjançant test de diagnòstic ràpid (TDRA) o cultiu faringi. La penicil·lina V, durant 10 dies, és l'antibiòtic d'elecció per la seva eficàcia provada, seguretat, baix cost i espectre reduït. L’amoxicil·lina és opció en nens que no accepten el sabor de la penicil·lina V. Si al·lèrgia immediata o anafilaxi a penicil·lina i derivats es recomana l'ús de macròlids o clindamicina. Si reacció al·lèrgica tardana, es recomanen cefalosporines via oral (cefadroxil o cefuroxima). Veure l'apartat en la Terapèutica Antimicrobiana d’Aljarafe.

 

 

 

 

Les PÍLDOR@S informatives són butlletins elaborats per la Comissió d'ús Racional del Medicament (CURM) de l'Àrea de Salut Eivissa-Formentera.

La informació d’aquest lloc web està dirigida exclusivament a professionals de la salut. Si té o sospita d’un problema de salut, consulti amb el seu metge.

© elComprimido 2022 | Servei de Salut de les Illes Balears