PÍLDOR@S d'abril 2021

 

  • Probiòtics: molt de soroll i quantes nous?

  • Tractament hipoglucemiant en el pacient amb diabetis mellitus tipus 2 i insuficiència cardíaca

  • Maneig de pacients al·lèrgics a penicil·lina

  • Recomanacions per al diagnòstic i tractament d'esdeveniments trombòtics després de la vacunació enfront la COVID-19

  • Teràpia antimicrobiana de curta durada per a la pneumònia pediàtrica adquirida en la comunitat. L'assaig clínic aleatoritzat SAFER

     

 

BUTLLETÍ D'INFORMACIÓ TERAPÈUTICA 

INFAC-CEVIME

Probiòtics: molt de soroll i quantes nous?

Darrerament ha crescut l'interès per corregir possibles alteracions de la microbiota intestinal. Els probiòtics s'utilitzen àmpliament per població sana per a "millorar la salut" o prevenir malalties, però també com a teràpia en algunes patologies: diferents tipus de diarrea, malaltia inflamatòria intestinal, al·lèrgies, infeccions comunes en nens que acudeixen a guarderies, infeccions nosocomials en edat pediàtrica, còlic del lactant, infecció per H. pylori, etc. L'evidència que dóna suport al seu ús en les diferents patologies és de baixa o molt baixa qualitat i sol basar-se en estudis heterogenis, amb resultats dispars i, sovint, contradictoris. Per tant, no es recomanen com a tractament estàndard i, si escau, la força de la recomanació és feble.

 

BUTLLETÍ D'INFORMACIÓ TERAPÈUTICA 

BIT-NAVARRA

Tractament hipoglucemiant en el pacient amb diabetis mellitus tipus 2 i insuficiència cardíaca

És important valorar la seguretat cardiovascular (CV) i l'eficàcia en prevenir esdeveniments CV dels antidiabètics en insuficiència cardíaca (IC). La metformina continua sent el tractament de primera línia en DM2 i IC. Els iSGLT2 (glifozines) són segurs a nivell CV i disminueixen les hospitalitzacions per IC. Els anàlegs del GLP-1 poden ser una alternativa: no incrementen esdeveniments CV ni la mortalitat. Es recomana precaució amb iDPP4 (gliptines) en IC, i no utilitzar saxagliptina. No hi ha suficient evidència per a obtenir conclusions amb sulfonilurees, glinides i acarbosa. La insulina pot considerar-se una alternativa de tractament més tardà del normal, per l'augment de pes i possibles complicacions. La pioglitazona està contraindicada.

 

ALTRES PÍLDORAS

INFARMA

Maneig de pacients al·lèrgics a penicil·lina     

Es remarca la importància de reconsiderar les sospites d'al·lèrgia a la penicil·lina i confirmar-les amb estudis al·lergològics, per a evitar l'ús d'altres alternatives amb espectre més ampli i major risc de selecció de microorganismes multiresistents o altres reaccions adverses greus. A més, s'ofereix informació sobre: 1. El maneig de les reaccions creuades entre betalactàmics (com a penicil·lines amb cefalosporines, depenent de la generació i estructura química d'aquestes últimes) i 2. Procediment d'actuació en pacients que manifestin reaccions al·lèrgiques a la penicil·lina. 

 

FARMACOVIGILÀNCIA

FACME

Recomanacions per al diagnòstic i tractament d'esdeveniments trombòtics després de la vacunació enfront la COVID-19

S'han notificat una sèrie de casos greus de trombosis, amb freqüència associada a trombocitopènia, a vegades amb hemorràgia, en relació amb les vacunes de vectors no replicants d'adenovirus (Vaxzevria® de AstraZeneca  i vacuna COVID-19 de Janssen). Els professionals sanitaris han d'estar alerta als signes i símptomes de tromboembolisme en pacients amb antecedent recent (entre 3-21 dies) de vacunació amb vacunes vectoritzades amb adenovirus. Es pretén assegurar la detecció de possibles casos, ajudar a que els metges instaurin el tractament adequat i garantir que tots els casos es documenten i comuniquen al Sistema Espanyol de Farmacovigilància correctament.

 

PEDIATRIA

SEPEAP

Teràpia antimicrobiana de curta durada per a la pneumònia pediàtrica adquirida en la comunitat. L'assaig clínic aleatoritzat SAFER

Els resultats d'aquest estudi (original a JAMA), suggereixen que la teràpia de curta durada amb antibiòtics (5 dies d'amoxicil·lina a dosis altes) va ser comparable a l'atenció estàndard (10 dies) en el tractament de nens prèviament sans amb NAC sense hospitalització. Els nens tractats amb pauta curta van tenir taxes de curació clínica comparables entre els 14 i 21 dies després del reclutament en comparació amb l'atenció estàndard (85,7% enfront de 84,1%). Conclouen que les guies de pràctica clínica han de considerar recomanar 5 dies d'amoxicil·lina per al maneig de la pneumònia pediàtrica.

La guia de referència en l'AP, Guia antimicrobiana del Aljarafe, recomana una durada de 5-7 dies per a amoxicil·lina a dosi alta en NAC pediàtrica.

 

 

 

 

Les PÍLDOR@S informatives són butlletins elaborats per la Comissió d'ús Racional del Medicament (CURM) de l'Àrea de Salut Eivissa-Formentera.

La informació d’aquest lloc web està dirigida exclusivament a professionals de la salut. Si té o sospita d’un problema de salut, consulti amb el seu metge.

© elComprimido 2022 | Servei de Salut de les Illes Balears