PÍLDOR@S de novembre 2020 

 

  • Infeccions de transmissió sexual (1a part) i (2a part)

  • Durada òptima del tractament antiagregant doble (TAPD): continua la controvèrsia

  • Arrítmies produïdes per fàrmacs

  • Bupropió i risc de síndrome serotoninèrgic

  • Laringitis aguda (CRUP)

 

 

BUTLLETÍ D'INFORMACIÓ TERAPÈUTICA

BOLCAN

Infeccions de transmissió sexual (1a part) (2a part)

En el primer butlletí, dels dos previstos per a tractar les infeccions de transmissió sexual (ITS), revisen les següents síndromes clíniques: uretritis i cervicitis, vaginosi, vaginitis, vulvovaginitis, balanitis i balanopostitis, orquidoepididimitis i lesions ulceratives. En el segon inclouen proctitis, proctocolitis, enteritis, malaltia pèlvica inflamatòria, virus del papil·loma humà, faringitis gonocòccia, oftàlmia neonatorum i finalment la detecció d'una ITS en un nen prepuberal, que comporta descartar un abús sexual o considerar altres mecanismes de transmissió (perinatal, accidental per auto o heteroinoculació). Per a facilitar l'abordatge adequat inclouen: manifestacions clíniques, mètodes de diagnòstic (procediments de recollida de mostres i tipus de test diagnòstic), necessitat de descartar coinfecció amb altres patògens, tractaments d'elecció i cerca de contactes sexuals per a delimitar la propagació de la malaltia.

 

BUTLLETÍ D'INFORMACIÓ TERAPÈUTICA

INFAC

Durada òptima del tractament antiagregant doble (TAPD): continua la controvèrsia

Butlletí que revisa les recomanacions actuals sobre la durada òptima del TAPD en les principals indicacions. En general, la durada suggerida és de 6 o 12 mesos i podrà escurçar-se o prolongar-se individualment segons el risc isquèmic i hemorràgic. La Guia ESC 2017 suggereix usar escales de risc per a guiar la durada del TAPD. L'escala DAPT, útil per a seleccionar pacients que es beneficiarien de prolongar-ho de 12 a 30 mesos. L'escala PRECISE-DAPT prediu risc hemorràgic a 12 mesos i és útil per a valorar escurçar la durada. Aquestes escales tenen limitacions, però poden ajudar en la presa de decisions. Recomanen reavaluació cada 12 mesos o sempre que ocorri un nou esdeveniment isquèmic o hemorràgic i minimitzar el risc de sagnat modulant factors de risc modificables. 

 

NOTÍCIES FARMACOTERAPÈUTIQUES

Portal del Medicamento SACYL

Arrítmies produïdes per fàrmacs

Aquest document, basat en el Posicionament de la AHA 2020, resumeix els fàrmacs que produeixen arrítmies com a problema de seguretat i el tipus d'arrítmies que poden induir. Puntualitza que per al maneig de les arrítmies induïdes per medicaments cal tenir en compte la interrupció del fàrmac causant i el seguiment de les pautes de tractament per a l'arrítmia específica i que en situacions de sobredosis, poden precisar-se estratègies específiques. 

 

FARMACOVIGILÀNCIA 

HEMOS LEÍDO

Bupropió i risc de síndrome serotoninèrgic

L'Agència reguladora de medicaments Anglesa acaba de publicar una nota informativa de seguretat sobre el risc de síndrome serotoninèrgic dels medicaments que contenen bupropió causat per sobredosis o ús concomitant amb altres fàrmacs amb propietats serotoninèrgiques (ISRS o IRSN). Si la prescripció concomitant de bupropió amb altres fàrmacs serotoninèrgics està clínicament justificada, recomana als professionals: no excedir la dosi recomanada, recordar als pacients els símptomes de la síndrome serotoninèrgic i la importància de buscar consell mèdic si es presenten i si apareixen símptomes disminuir dosis o interrompre el tractament, depenent de la gravetat dels símptomes.

 

PEDIATRIA

INFARMA

Laringitis aguda (CRUP)

Nota informativa del Servei Canari de la Salut que revisa el tractament de la laringitis aguda. El seu diagnòstic és clínic, i l'escala més utilitzada per a valorar la seva gravetat és l'escala de Westley. El tractament d'elecció és la dexametasona per via oral. La dosi a administrar varia segons la seva gravetat. En laringitis lleus, dosi única de 0,15 mg/kg i en moderades i greus dosi única de 0,6 mg/kg, sense sobrepassar la dosi màxima de 10 mg. La prednisolona pot ser una alternativa si no es disposa de dexametasona (1- 2 mg/kg cada 12-24 h, durant 2-3 dies). La budesonida nebulitzada és una alternativa quan no és possible donar la medicació via oral. L'adrenalina nebulitzada només es recomana en laringitis moderada i greu i sempre associada a corticoides, perquè la seva fi és alleujar els símptomes fins que el corticoide faci el seu efecte.

Consultar també aquest apartat en la guia farmacològica d'actuació en urgències pediàtriques d'AP de la Gerència d'Atenció Primària de Mallorca. 

 

 

 

 

Les PÍLDOR@S informatives són butlletins elaborats per la Comissió d'ús Racional del Medicament (CURM) de l'Àrea de Salut Eivissa-Formentera.

La informació d’aquest lloc web està dirigida exclusivament a professionals de la salut. Si té o sospita d’un problema de salut, consulti amb el seu metge.

© elComprimido 2022 | Servei de Salut de les Illes Balears