PÍLDOR@S d'octubre 2019

  • Càrrega anticolinèrgica: com alleugerir-la?
  • Medicaments en l'embaràs: què hem de tenir en compte?
  • Pemfigoide ampul·lós associat a gliptines (inhibidors de la DPP-4)
  • Recomanacions “No fer i fer” en l'ancià
  • Posicionament del Comitè de Medicaments de l'AEP en relació amb l'ús de medicines alternatives i pseudociències en nens

 

BUTLLETÍ D’INFORMACIÓ TERAPÈUTICA

INFAC

Càrrega anticolinèrgica: com alleugerir-la?

Hi ha una associació causal entre l'ús d’anticolinèrgics i el risc de deterioració de la funció física i cognitiva, l'augment de caigudes i la mortalitat. La “càrrega anticolinèrgica” és l'efecte acumulatiu de prendre un o més medicaments capaços de desenvolupar efectes adversos anticolinèrgics. Són fàrmacs utilitzats en gran varietat de situacions, com ara incontinència urinària, Parkinson, depressió, nàusees i vòmits, trastorns psicòtics o al·lèrgies. D'especial interès els apartats “Carga anticolinérgica: fármacos principales y alternativas de tratamiento” y “Prescripción prudente de anticolinérgicos en personas mayores”.

 

BLOGS

BLOG-SEFAP

Medicaments en l'embaràs: què hem de tenir en compte?

Es revisa d'on procedeix la informació de seguretat dels fàrmacs en l'embaràs, com ha evolucionat la classificació dels fàrmacs teratogènics i les recomanacions a tenir en compte en el cas de patologies cròniques concretes. Afegeix un interessant apartat: ¿Qué guías y webs de consulta tenemos a nuestro alcance?.

 

FARMACOVIGILÀNCIA

Butlletí de farmacovigilància de Catalunya

Pemfigoide ampul·lós associat a gliptines (inhibidors de la DPP-4)

El pemfigoide ampul·lós (PA) és una malaltia cutània autoimmune, amb butllofes subepidèrmiques que deixen taques pigmentàries. Està descrita en pacients tractats amb gliptines, especialment vildagliptina i linagliptina. El Sistema Espanyol de Farmacovigilància ha rebut 215 notificacions fins a juny de 2019. El temps d'aparició sol ser llarg (mesos). La majoria de pacients milloren quan es retira el fàrmac i després d'utilitzar corticoides. El risc pot ser el doble del d'altres antidiabètics. Encara que estigui descrit, la notificació de qualsevol sospita de PA en pacients tractats amb gliptines ajudaria a conèixer millor aquesta associació.

 

ALTRES PÍLDORAS

SEMFYC

Recomanacions “No fer i fer” en l'ancià

Entre les de "No fer en l'ancià": 1) No prescriure AAS sistemàticament en prevenció primària 2) No prescriure vitamina D ni fer un cribratge del seu dèficit de forma sistemàtica 3) No subestimar la càrrega anticolinèrgica com a causa de deterioració cognitiva o deliri 4) No prescriure antipsicòtics com a 1a línia de tractament en símptomes psicològics-conductuals associats a demència 5) No fer tractament intensiu de la hipertensió; els objectius han de ser més moderats o 6) No prescriure benzodiazepines cròniques, etc.
Entre les de si "Fer en l'ancià": 4) Revisar periòdicament els medicaments pautats, realitzant desprescripcions de forma activa.

 

PEDIATRIA

AEP-ANALS DE PEDIATRIA

Posicionament del Comitè de Medicaments de l'AEP  en relació amb l'ús de medicines alternatives i pseudociències en nens

El Comitè de Medicaments de l'Associació Espanyola de Pediatria considera que cap professional sanitari ha de recomanar tractaments no avalats per l'evidència científica, i que les actuacions diagnòstiques i terapèutiques han d'estar sempre basades en protocols i guies de pràctica clínica actualitzades amb  l'evidència disponible. És reprovable la substitució del tractament convencional per una pseudoteràpia, sobretot si dóna lloc a un empitjorament clínic que podria haver-se evitat.

 

 

Les PÍLDOR@S informatives són butlletins elaborats per la Comissió d'ús Racional del Medicament (CURM) de l'Àrea de Salut Eivissa-Formentera.

 

La informació d’aquest lloc web està dirigida exclusivament a professionals de la salut. Si té o sospita d’un problema de salut, consulti amb el seu metge.

© elComprimido 2022 | Servei de Salut de les Illes Balears