PÍLDOR@S de setembre 2019

  • Nous antidiabètics no insulínics: seguretat cardiovascular
  • Aspectes de la teràpia insulínica en diabetis mellitus
  • Novetats en el maneig de la MPOC estable. GOLD 2019 
  • Fluoroquinolones i risc de lesió en el tendó: noves evidències 
  • Guia d'ús d'antimicrobians en nens amb tractament ambulatori

 

BUTLLETÍ D’INFORMACIÓ TERAPÈUTICA

CADIME

Nous antidiabètics no insulínics: seguretat cardiovascular

Revisa els estudis de seguretat cardiovascular dels nous antidiabètics no insulínics, analitza les limitacions que podrien condicionar la seva validesa i analitza la seva repercussió en les recomanacions actuals per al tractament farmacològic de la DM2. Liraglutida, semaglutida, dulaglutida, empagliflozina i canagliflozina han demostrat un possible, encara que modest, benefici en variables CV. El disseny d'aquests estudis permet confirmar la seguretat cardiovascular d'aquests fàrmacs, però no permet extreure conclusions fermes sobre la seva eficàcia CV.

 

BUTLLETÍ D’INFORMACIÓ TERAPÈUTICA

BIT NAVARRA

Aspectes de la teràpia insulínica en diabetis mellitus

Revisió de la teràpia insulínica en la DM1 i la DM2, que inclou el monitoratge de la glucèmia, la classificació dels tipus d'insulina segons la seva farmacocinètica, les presentacions disponibles i la importància de la prevenció d'errors de medicació. Són medicaments d'alt risc i poden produir efectes adversos importants (hipoglucèmies, augment de pes, lipodistròfia). Per això és important que el professional compti amb tota la informació per a evitar errors d'administració.

 

NOTÍCIES FARMACOTERAPÈUTIQUES

Portal del Medicament SACYL

Novetats en el maneig de la MPOC estable. GOLD 2019

Resumeix les recomanacions recollides en l'última actualització de la guia GOLD 2019. Inclou algorismes del tractament inicial i de seguiment de la MPOC estable. Un dels canvis més importants, és la reducció de la càrrega terapèutica i la recomanació del tractament amb monoteràpia en la majoria dels pacients (A, B i C), sense dispnea intensa ni exacerbacions. Incorporen un algorisme per a avaluar el seguiment del tractament basat a considerar tractar el símptoma predominant (dispnea o exacerbacions).

 

FARMACOVIGILÀNCIA

Portal del Medicament SACYL

Fluoroquinolones i risc de lesió en el tendó: noves evidències

Resum les últimes evidències sobre el risc de lesió del tendó associat a l'ús de fluoroquinolones.
Els resultats d'una metanàlisi publicats recentment confirmen aquest risc i troben que l'edat avançada i l'ús concomitant de corticoesteroides semblen ser factors de risc addicionals per a la tendinopatia. Recullen els punts clau de la revisió publicada sobre aquest tema en DTB: aquests esdeveniments adversos són molt estranys, però greus. Els més comuns van ser tendinitis, trencament de tendons i parestèsia. Recomanen interrompre al primer signe de tendinitis i usar amb precaució en > 60 anys, amb insuficiència renal i amb trasplantaments d'òrgans sòlids.

 

PEDIATRIA

SaludMadrid

Guia d'ús d'antimicrobians en nens amb tractament ambulatori

Guia destinada a professionals sanitaris implicats en la prescripció i seguiment del tractament antimicrobià ambulatori, sigui en Atenció Primària o Serveis d'Urgències (hospitals i primària). Fonamental per a conèixer en quins casos cal utilitzar els antimicrobians, quan són necessaris, quin emprar i amb quina pauta, en les infeccions més prevalent en pacients pediàtrics ambulatoris. L'objectiu és contribuir al correcte tractament de les infeccions, a disminuir els antibiòtics innecessaris i amb això, a frenar la generació de nous bacteris resistents.

 

 

Les PÍLDOR@S informatives són butlletins elaborats per la Comissió d'ús Racional del Medicament (CURM) de l'Àrea de Salut Eivissa-Formentera.

 

 

 

La informació d’aquest lloc web està dirigida exclusivament a professionals de la salut. Si té o sospita d’un problema de salut, consulti amb el seu metge.

© elComprimido 2023 | Servei de Salut de les Illes Balears