PÍLDOR@S de juliol 2019

 

  • Harmonització del tractament farmacològic de la diabetis mellitus 2
  • Cribratge i suplementació de vitamina D en adults: sol i ombres
  • Semaglutida (Ozempic®) en la diabetis mellitus tipus 2
  • Metotrexat: noves mesures per a evitar errors en la seva administració
  • Azitromicina: antimicrobià i antiinflamatori. Conèixer-la per a utilitzar-la

 

CatSalut

PAUTES D'HARMONITZACIÓ FARMACOTERAPÈUTICA

Harmonització del tractament farmacològic de la diabetis mellitus 2 (DM2)

Actualització de l'algoritme del tractament farmacològic de la DM2 després de la reavaluació dels inhibidors del cotransportador de sodi i glucosa tipus 2 (ISGLT2). Inclouen l'enllaç a l’avaluació d'aquests fàrmacs i el seu posicionament terapèutic. Candidats a rebre els ISGLT2 o ISGLT2 + Metformina: adults amb DM2, FG≥60 mL/min/1,73 m2 i que compleixin els criteris següents: en la doble teràpia, amb metformina, control glucèmic inadequat i la contraindicació a les sulfonilurees, i en triple teràpia, amb dos hipoglucemiants, control glucèmic inadequat i insulinització inapropiada. La seva selecció envers altres alternatives es realitzarà en funció del pacient i les seves comorbiditats.

 

BITn-Navarra

BUTLLETÍ D'INFORMACIÓ TERAPÈUTICA

Cribratge i utilització de vitamina D en adults: sol i ombres

Revisen el paper del monitoratge i la suplementació de vitamina D en diferents grups poblacionals i conclouen que estarien justificades en subgrups molt concrets. El monitoratge estaria justificat en població d'edat avançada institucionalitzada, amb patologia paratiroidea, alteracions del metabolisme fosfocàlcic o síndromes de malabsorció. L'evidència del benefici de l'aportació exògena en variables clíniques rellevants és escassa. L'aportació estaria indicada en malaltia renal crònica amb hiperparatiroïdisme greu, hipoparatiroïdisme, malabsorció, dèficit en institucionalitzats o alteració del metabolisme fosfocàlcic.

 

AEMPS

INFORME DE POSICIONAMENT TERAPÈUTIC

Semaglutide (® Ozempic) en la diabetis mellitus tipus 2

Nou anàleg del GLP-1, d'administració subcutània i setmanal. Els EC realitzats (en monoteràpia i teràpia combinada) van avaluar la seva eficàcia mitjançant disminució de la HbA1c vs la dada basal (variable subrogada). Un EC (SUSTAIN 6) va avaluar la seva seguretat cardiovascular i va demostrar la no inferioritat enfront de placebo en una variable combinada, però la mortalitat cardiovascular va ser similar en tots dos grups. Té un perfil de seguretat similar al d'altres fàrmacs del seu grup, excepte les complicacions associades a retinopatia diabètica i major incidència d'efectes adversos gastrointestinals.

FARMACOVIGILÀNCIA

Metotrexat: noves mesures per evitar errors en la seva administració

Tot i els advertiments establerts, es continuen produint casos de reaccions adverses greus,
algunes mortals, com a conseqüència de l'administració diària de metotrexat en lloc de setmanal. Per això, s'establiran noves mesures per a prevenir aquest risc. L'AEMPS recorda als professionals que abans d'iniciar un tractament amb una pauta setmanal de metotrexat han de valorar si el pacient presenta alguna dificultat per a complir la pauta d'administració setmanal i assegurar que pot seguir-la correctament.

 

AEPap

PEDIATRIA

Azitromicina: antimicrobià i antiinflamatori. Conèixer-la per a usar-la

Revisen el paper de l'azitromicina en les infeccions en pediatria. Recorden que H. influenzae, S. aureus i S. pneumoniae presenten taxes altes de resistències associades a la sobreutilització i la prolongació de tractaments. En processos respiratoris de les vies altes, l'azitromicina no és d'elecció, seria una alternativa en processos no greus i amb hipersensibilitat immediata a la penicil·lina i amoxicil·lina. Pot estar indicada en la pneumònia atípica. És el tractament d'elecció en la tos ferina, i en la profilaxi de contactes. Com a antiinflamatori, no es reconeix el seu ús per al control habitual de l'asma ni de les recurrències post bronquiolitis.

 

 

 Les PÍLDOR@S informatives són butlletins elaborats per la Comissió d'ús Racional del Medicament (CURM) de l'Àrea de Salut Eivissa-Formentera.

 

 

 

La informació d’aquest lloc web està dirigida exclusivament a professionals de la salut. Si té o sospita d’un problema de salut, consulti amb el seu metge.

© elComprimido 2022 | Servei de Salut de les Illes Balears